Rat, rop­s­tvo i ri­tu­al­na sje­ča gla­va

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Ja­pan­ci­ma je pru­ga bi­la važ­na kao tran­s­port­na li­ni­ja za voj­sku iz­me­đu Taj­lan­da i Bur­me, zbog ko­je su iz­glad­nje­li za­rob­lje­ni Aus­tral­ci umi­ra­li od bo­les­ti, ba­ti­na, is­crp­lje­nos­ti, gla­di. Ric­hard Fla­na­gan Na­gra­du Bo­oker do­bio je 2014. za knji­gu ko­ju je na­pi­sao ona­ko ka­ko bi to uči­nio net­ko tko je osob­no pre­ži­vio rop­ski rad u rat­nom za­rob­lje­niš­tvu. Na­mje­ra mu ni­je bi­la na­pi­sa­ti ep­ski ro­man o ple­me­ni­tim ju­na­ci­ma, ne­go o he­ro­ji­ma prag­ma­tič­nog pre­živ­lja­va­nja o če­mu mu je, kao ta­sman­skom dje­čar­cu, pri­čao nje­gov otac. Nje­gov Dor­ri­go Evans iz dna du­še mr­zi sva­ko uzvi­še­no sra­nje svi­je­ta u ko­jem on mo­ra vo­di­ti 1000 rat­nih za­rob­lje­ni­ka. Nje­gov na­dre­đe­ni pom­poz­ni je idi­ot, in­dok­tri­ni­ran mi­tom o bri­tan­skom im­pe­ri­ju, ko­ji Evan­sa na­go­va­ra da gra­de grob­lje s po­seb­no li­je­pim po­gle­dom na ri­je­ku Kwai za čas­ni­ke, umjes­to da s voj­ni­ci­ma di­je­le hra­nu i li­je­ko­ve. Vr­lo na­lik na gor­ku sa­ti­ru “Smi­sao ži­vo­ta Mon­tyja Pyt­ho­na” u di­je­lu o ra­tu pro­tiv Zu­lua. I tu se do­la­zi do bri­ljan­ta ko­ji ovaj ro­man kri­je, do to­ga da je Fla­na­gan, opi­som sud­bi­na i mu­če­nih i mu­či­te­lja na­kon ra­ta, objas­nio da su svi oni re­dom prok­le­te žr­tve ra­ta, do­ži­vot­ni za­to­če­ni­ci tra­ume. Od pre­ži­vje­lih ve­te­ra­na, pre­ko ja­pan­skog čas­ni­ka ko­ji u ra­zo­re­nim gra­do­vi­ma Ja­pa­na ni­je ni­ka­kav ca­rev ju­nak ko­ji je ri­tu­al­no sje­kao gla­ve ma­čem, ne­go je ogo­ljen do či­nje­ni­ce da je obič­ni psi­ho­pat­ski ubo­ji­ca, sve do gra­nič­no ma­lo­um­nog Ko­rej­ca ko­ji na vje­ša­li­ma zbog rat­nog zlo­či­na traži svo­jih 50 je­na pla­će u ja­pan­skoj voj­s­ci. Ovo je ro­man o pro­la­sku kroz sam pa­kao, ot­pri­li­ke ona­ko ka­ko je o to­me 1986. pi­sao je­dan Mar­tin Ca­idin u svom uvr­nu­tom dje­lu o le­tač­kom obra­ču­nu sa So­to­nom. Ovo je an­ti­rat­ni ro­man otro­van po­put “Bil­la he­ro­ja ga­lak­si­je” Har­ryja Har­ri­so­na, ali bez za­bav­ne slam­ke spa­sa. Ovo je opis o PTSP-u lo­go­ra­ša s dru­gog kra­ja svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.