Kr­le­ža o pis­to­le­ro­su Ti­tu i ra­tu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Ivan Pla­ni­nić se u pred­sta­vi “Do­vi­đe­nja na Ne-Bu”, za­jed­no s glum­ci­ma Hr­voj­kom Be­go­vić i Lu­kom Bu­lo­vi­ćem, po­za­ba­vio kro­no­lo­gi­jom nas­tan­ka knji­ge raz­go­vo­ra “Raz­go­vo­ri s Kr­le­žom”, ko­je je Pre­drag Ma­tve­je­vić vo­dio s na­šom knji­žev­nom iko­nom, a ko­ja je pr­vi put objav­lje­na 1969. go­di­ne. Be­go­vić i Bu­lo­vić u Pla­ni­ni­će­voj za­mis­li ni­su ni­kak­ve kla­sič­ne ulo­ge ko­je tu­ma­če čas Kr­le­žu, a čas Ma­tve­je­vi­ća. Njih dvo­je slu­že kao svo­je­vr­s­ni re­da­telj­ski ko­men­tar sve­ga ono­ga što je Kr­le­ža iz­re­kao Ma­tve­je­vi­ću. U ovoj pred­sta­vi fi­no su ut­ka­ni i sa­mo­iro­ni­ja i sup­til­ni hu­mor ko­ji je Kr­le­ža u tim raz­go­vo­ri­ma iz­ra­ža­vao o sa­mo­me se­bi. At­mo­sfe­rič­nost Kr­le­ži­na Gvoz­da u Za­gre­bu, po­za­di­na u ko­joj str­še čem­pre­si i bo­ro­vi, zvr­n­da­nje ko­ma­ra­ca i mu­ši­ca na otvo­re­nom vr­lo li­je­po su sa­či­nja­va­li pri­rod­nu ku­li­su ove pred­sta­ve. Be­go­vić i Bu­lo­vić bi­li su kos­ti­mi­ra­ni po­put gro­te­sk­nih li­ko­va ko­ji su obi­lje­ža­va­li hr­vat­sku ka­za­liš­nu mo­der­nu i avan­gar­du, po­put mno­gih pred­sta­va s po­čet­ka 20.sto­lje­ća ko­je je režirao Ti­to Stro­zzi. Pri­ka­za­li su sve za­nim­lji­ve do­ga­đa­je ko­je je Kr­le­ža is­pri­čao Ma­tve­je­vi­ću - od nje­go­va pri­ja­te­lja iz dje­tinj- stva Mi­la­na Bren­ne­ra, ko­je­mu u voj­s­ci jav­lja­ju da mu je umro otac, za­tim Kr­le­ži­na ka­de­to­va­nja u Pe­ču­hu, pa sve do smi­ješ­nog pu­to­va­nja u Šes­ti­ne tak­si­jem gdje se Kr­le­ža tre­bao su­sres­ti s Ti­tom ko­ji ga je če­kao s pi­što­ljem po­red se­be. Ri­ječ je o knji­zi ko­ja pri­ka­zu­je Kr­le­žu do te­me­lja, a vr­lo je poz­na­to ka­ko Kr­le­ža ni­je vo­lio ni­kak­va zvuč­na sni­ma­nja nje­go­vih raz­go­vo­ra. Tim upe­čat­lji­vi­je što je Ma­tve­je­vić, uz po­moć fo­to­graf­skog pam­će­nja, rev­no bi­lje­žio sve knji­žev­ni­ko­ve ri­je­či na­kon sva­kog su­sre­ta. U pred­sta­vi Pla­ni­nić te­ma­ti­zi­ra sve­ukup­nu osob­nost Mi­ros­la­va Kr­le­že, do­ča­ra­va­ju­ći pu­bli­ci i nje­go­vu mu­ši­ča­vost, i nje­go­vu kri­ti­ku ma­lo­gra­đan­šti­ne, i nje­gov od­nos pre­ma lje­vi­ci, ali jed­na­ko ta­ko i nje­gov os­vrt na vlas­ti­ti ži­vot­ni rad u ko­je­mu se Kr­le­ža smi­juc­ka i pod­smje­hu­je sa­mo­me se­bi. Pla­ni­nić ko­ris­ti, uz Be­go­vić i Bu­lo­vi­ća te nji­ho­ve sup­til­no stvo­re­ne ulo­ge, i zvuč­ne za­pi­se Kr­le­ži­nih od­go­vo­ra iz ko­jih se is­tak­nuo, na sa­mom kra­ju pred­sta­ve, go­to­vo kao Kr­le­žin ko­men­tar sa­mo­ga se­be: “Sve je to non­sens!”. Pa ako Kr­le­ža ta­ko ka­že...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.