Ono što ne­kad ni­je bi­lo do­pu­šte­no Zo­ki­ju sad je oči­to do­pu­šte­no Plen­ki­ju

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Pi­taj­te bi­lo ko­jeg HDZ-ov­ca i sva­ki će vam bez kr­z­ma­nja re­ći da je vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća bi­la naj­lo­ši­ja u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti. Da je mi­je­nja­la mi­nis­tre kao na tra­ci, dr­ža­la u ko­ali­ci­ji “ko­rum­pi­ra­ne li­be­ra­le” iz HNS-a, iz­a­zi­va­la ra­to­ve sa su­sje­di­ma, uvo­di­la po­re­ze, odus­ta­ja­la je od re­for­mi... Ne­će pro­pus­ti­ti spo­me­nu­ti i da je to bi­la “ne­na­rod­na Vla­da”. Sa­da se, pak, mno­gi od tih ar­gu­me­na­ta tim is­tim HDZ-ov­ci­ma vra­ća­ju po­put kle­tve u dje­lo­va­nju vla­de An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Mi­la­no­vić je pro­mi­je­nio de­vet mi­nis­ta­ra, ali Plen­ko­vić je već iz­ba­cio če­ti­ri, tre­bao iz­ba­ci­ti dvo­ji­cu, je­dva spa­sio jed­nog, je­dan se je­dva odr­ža­va, a dru­ga je već na uda­ru. Mi­la­no­vić je htio uves­ti po­rez na ne­kret­ni­ne pa odus­tao, baš kao i Plen­ko­vić sad. Mi­la­no­vić je odus­ta­jao od re­for­m­skih naj­a­va, kao što je mo­ne­ti­za­ci­ja auto­ces­ta, Plen­ko­vić je za­bo­ra­vio na obe­ća­no po­dr­žav­lje­nje Ine. Ka­žu da je Mi­la­no­vić iz­a­zvao gra­nič­ni rat sa Sr­bi­jom i da je vri­je­đao BiH. Is­ti­na, ali Plen­ko­vi­ćev mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de ne­dav­no je iz­a­zvao tr­go­vin­ski rat sa Sr­bi­jom i BiH. I da, Plen­ko­vić je uzeo u Vla­du one “ko­rum­pi­ra­ne li­be­ra­le” iz HNS-a. I da, bi­skup Vla­do Ko­šić vla­du An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na­zvao “pro­tu­hr­vat­skom”. Jer je po­li­ci­ja pri­vo­di­la bra­ni­te­lje ko­ji su iz­vi­ki­va­li “Za dom sprem­ni”. HDZ-ov­ci­ma se ar­gu­men­ti pro­tiv Mi­la­no­vi­će­ve vla­de sad pu­nom br­zi­nom obi­ja­ju o gla­vu. Ne bo­li ih to pre­vi­še, jer vla­di HDZ-a do­pu­šte­no je sve ono što ni­je vla­di SDP-a. Pa ipak, Ka­žu da je Mi­la­no­vić iz­a­zvao gra­nič­ni rat sa Sr­bi­jom i da je vri­je­đao BiH. Is­ti­na, ali Plen­ko­vi­ćev mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de ne­dav­no je iz­a­zvao tr­go­vin­ski rat sa Sr­bi­jom i BiH Plen­ko­vić je us­pio obez­vri­je­di­ti do­bar dio kri­ti­ka na Mi­la­no­vi­ćev ra­čun. Na pri­mjer, HDZ-ov­ci su mr­zi­li Mi­la­no­vi­ća za­to što se jav­no nad­me­tao i sva­đao s nji­ho­vom kra­lji­com Ko­lin­dom Gra­bar Ki­ta­ro­vić. Plen­ko­vić mno­go ti­še ra­di pu­no go­re. Stvar je, rek­li bi­smo, u sti­lu i ka­rak­te­ru. Zo­ki je bio na­pra­sit, bez­o­bra­zan, grub, otre­sit, vri­je­đao je pro­tiv­ni­ke ili sra­mo­tio pris­ta­li­ce. Čes­to je bub­nuo glu­post, još češ­će upa­dao u ver­bal­ne ka­lju­že. Plen­ko­vić je vr­lo fin. Ali mu ipak po­bjeg­ne iz­ja­va da opor­bu tre­ba str­pa­ti u po­drum, odo­bra­va uhi­će­nja zbog ver­bal­nog de­lik­ta na Fa­ce­bo­oku, sva­đa se s no­vi­na­ri­ma, po­ni­ža­va ko­ali­cij­ske part­ne­re, ig­no­ri­ra Us­tav i za­ko­ne, ga­zi obe­ća­nja i pro­da­je ma­glu. Sa­daš­nji pre­mi­jer upor­no to­le­ri­ra HOS-ovu plo­ču u Ja­se­nov­cu, kao što je SDP-ov pre­mi­jer to­le­ri­rao HOS-ov spo­me­nik u Spli­tu, na či­jem je pos­tav­lja­nju bio gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar. I obo­ji­ci je baš Tomislav Ka­ra­mar­ko (bio ili jest) naj­ve­ći pro­tiv­nik. Uglav­nom, te­melj­ni mo­tiv po­li­tič­kog dje­lo­va­nja ovih ka­ri­jer­nih di­plo­ma­ta u po­li­ti­ci svo­di se na op­s­ta­nak na vlas­ti u dr­ža­vi i stran­ci, a sva­ki po­tez us­mje­ren je pre­ma osob­nom pro­bit­ku. Ne fi­nan­cij­skom ne­go onom ka­ri­jer­nom. Ono što ne­kad ni­je bi­lo do­pu­šte­no Zo­ki­ju sad je oči­to do­pu­šte­no Plen­ki­ju. Ko­ji za­hva­lju­ju­ći (ili us­pr­kos) to­me sad - za raz­li­ku od Zo­ki­ja ne­kad - uži­va sta­tus naj­po­pu­lar­ni­jeg pre­mi­je­ra u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.