Sve­uči­li­šte to­ne, rek­tor se ba­vi no­vi­na­ri­ma

Express - - PRVA STRANICA -

Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu ni­je uš­lo me­đu 500 naj­bo­ljih svjet­skih sve­uči­li­šta pre­ma ovo­go­diš­njoj Šan­gaj­skoj lis­ti. Ri­ječ je o naj­poz­na­ti­jem ran­gi­ra­nju svjet­skih sve­uči­li­šta, ko­je se objav­lju­je od 2003. go­di­ne. Na ovo­go­diš­njoj lis­ti naj­bo­lje je oci­je­njen Har­vard, za­tim Stan­ford i Cam­brid­ge. Me­đu de­set naj­bo­lje ran­gi­ra­nih sve­uči­li­šta sa­mo Cam­brid­ge i Oxford ni­su iz SAD-a. Dok Sve­uči­li­šte to­ne, nje­gov rek­tor obra­ču­na­va se s no­vi­na­ri­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.