Pred­sjed­ni­ca pre­mi­je­ro­va Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva za pro­ved­bu Stra­te­gi­je obra­zo­va­nja ni­ka­ko da upa­li to ze­le­no svje­tlo za re­for­mu

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Zbog Di­ja­ne Vi­can, rek­to­ri­ce Za­dar­skog sve­uči­li­šta i pred­sjed­ni­ce Po­vje­rens­tva za pro­ved­bu Stra­te­gi­je obra­zo­va­nja, pro­tek­lih se da­na či­ni­lo da je re­for­ma obra­zo­va­nja po­sve ne­mo­gu­ća mi­si­ja i da je ak­tu­al­na Vla­da od nje ne­po­vrat­no odus­ta­la. Za­nim­lji­vo, to je že­na ko­ja La­dis­la­va Il­či­ća, pro­tiv­ni­ka umjet­ne oplod­nje ko­ji se ra­do hva­li da ni­kad ni­je mas­tu­bi­rao, sma­tra “čo­vje­kom sa sta­vom”. Ia­ko je Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti i obra­zo­va­nja još pri­je mje­sec da­na za­vr­ši­lo ana­li­zu na­tje­ča­ja na te­me­lju ko­jeg su iz­a­bra- ni čla­no­vi Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu, ko­ja je po­ka­za­la da še­fi­ca te sku­pi­ne Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej ne is­pu­nja­va uvje­te za to mjes­to, ana­li­za se još tre­ti­ra kao in­ter­ni do­ku­ment. Raz­log zbog ko­jeg do­ku­ment još ni­je objav­ljen je, me­đu os­ta­lim, i to što se o nje­mu ni­je oči­to­va­la Di­ja­na Vi­can, pred­sjed­ni­ca pre­mi­je­ro­va Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva za pro­ved­bu Stra­te­gi­je obra­zo­va­nja, či­je je oči­to­va­nje još 15. sr­p­nja za­tra­ži­la Bla­žen­ka Div­jak, mi­nis­tri­ca zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. Za­što Di­ja­na Vi­can šu­ti o ana­li­zi u ko­joj se tvr­di da Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej ne mo­že vo­di­ti re­for­mu? Oči­to je da se ide­je ko­je o re­for­mi ima­ju pre­mi­jer i Di­ja­na Vi­can raz­li­ku­ju od mi­nis­tri­či­nih. Ona je na po­zi­ci­ju doš­la iz kvo­te i na pri­jed­log HNS-a, no či­ni se da uz nju Di­ja­na Vi­can funk­ci­ona­ra kao Plen­ko­vi­će­va mi­nis­tri­ca iz sje­ne. Pod­sje­ti­mo, kad ju je Plen­ko­vić ime­no­vao za pred­sjed­ni­cu Po­seb­nog struč­nog po­vje­rens­tva za pro­ved­bu Stra­te­gi­je obra­zo­va­nja, zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je, ta je rek­to­ri­cu Sve­uči­li­šta u Za­dru i re­do­vi­ta pro­fe­so­ri­ca pe­da­go­gi­je za Ex­press op­šir­no go­vo­ri­la o svo­joj vi­zi­ji obra­zov­ne re­for- me i po­te­zi­ma ko­je će po­du­ze­ti na no­voj funk­ci­ji. - Ko­le­gu Jo­ki­ća pro­fe­si­onal­no poz­nam, a nje­gov me­dij­ski ta­lent mi je ugod­no ot­kri­će. Ne pa­da mi na pa­met sta­ja­ti mu na tom pu­tu. Svoj pro­fe­si­onal­ni ta­lent oz­bi­lji­vat ću su­prot­no od nje­go­va na­či­na - rek­la je tad za Ex­press do­dav­ši: - Što se ti­če mje­re na­zva­ne ‘cje­lo­vi­ta ku­ri­ku­lar­na re­for­ma’, kri­tič­na sam da­nas vi­še ne­go pri­je šest mje­se­ci. Što se ti­če gle­di­šta ERS-a, pri­mje­ri­ce, da su škol­ski pro­gra­mi kri­vi što se mla­di lju­di ne mo­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.