Rek­lam­ni tek­s­to­vi po­jav­lji­va­li su se bi­lo u jav­nim gla­si­li­ma ili kao po­seb­ni let­ci te na ka­len­da­ri­ma, eti­ke­ta­ma i am­ba­la­ži. Na­la­zi­mo ih i u obli­ku vi­nje­ta...

Express - - PRVA STRANICA -

Ka­ko se po­sao raz­gra­na­vao, El­sa-flu­id pos­ta­je op­će­poz­na­tom mar­kom, bren­dom, ka­ko bi se da­nas rek­lo, te se u pro­pa­gan­d­nim ogla­si­ma po­jav­lju­ju: “Ra­bar­bar­ne - El­sa pi­lu­le ko­je iz­vr­s­no hra­nit­bu pos­pje­šu­ju, čiste i tje­ra­ju. El­sa tin­k­tu­re za ku­rje oči, Fel­le­rov tu­ris­tič­ki me­lem ko­ji se pre­po­ru­ču­je prilikom du­gih šet­nji i obi­la­za­ka”. Rek­la­mi­ra­ju se i li­ni­je “koz­me­tič­kih pre­pa­ra­ta, kao El­sa po­ma­da za li­ce, sa­pu­ni za lje­po­tu ele­gant­ne gos­po­đe, El­sa sa­pu­ni za bri­ja­nje, te po­ma­de i šam­po­ni za ko­su ili pas­te za zu­be. Po­jav­lju­ju se i sku­pi­ne ogla­sa pod na­zi­vom Za dug ži­vot ko­je upu­ću­ju na upo­ra­bu El­sa-rib­ljeg ulja, Fel­le­ro­va El­sa Ki­na že­lje­zo­vi­tog vi­na za sla­bo­krv­ne i blje­du­ša­ve osobe, Fel­le­ro­vih El­sa šved­skih ka­pi ko­je da­ju iz­vr­stan ape­tit, El­sa za­gor­skog so­ka pro­tiv kaš­lja i pr­s­nih bo­lo­va te El­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.