Plo­ča čak i mo­že pas­ti, ali šte­ta je već po­či­nje­na

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

HOS-ova plo­ča u Ja­se­nov­cu tre­ba­la je od­mah pas­ti. Ova­ko je sit­na pro­vo­ka­ci­ja pre­ras­la u pr­vo­raz­red­ni po­li­tič­ki pro­blem. Pre­tvo­ri­la se u test za pre­mi­je­ra i vla­da­ju­ću ko­ali­ci­ju, za bra­ni­te­lje i HDZ-ovu des­ni­cu, za Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca i po­li­tič­ku lje­vi­cu. Ali i u pra­vu smi­ju­ri­ju. Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić vi­še od po­la go­di­ne na­kon pos­tav­lja­nja plo­če sa spor­nim nat­pi­som “Za dom sprem­ni” u Ja­se­nov­cu ka­že da se tra­ži “za­kon­sko rje­še­nje za uk­la­nja­nje plo­če”. Ia­ko ga je mo­gao već tri­put na­ći, sa­mo da je po­čeo na vri­je­me. Mi­lo­rad Pu­po­vac zbog te plo­če boj­ko­ti­rao je Vla­di­nu ko­me­mo­ra­ci­ju u Ja­se­nov­cu, da bi po­tom svo­jim gla­som spa­sio tu Vla­du, a sad zbog plo­če pri­je­ti ru­še­njem Vla­de ko­ju je spa­sio. Tu je on­da i HNS ko­ji se po do­la­sku na vlast s HDZ-om zak­li­njao da će mak­nu­ti plo­ču u ro­ku od mje­sec da­na. Na­kon če­ti­ri mje­se­ca po­ru­ču­je da sad plo­ča si­gur­no ide do­lje. A ne za­bo­ra­vi­mo ni Đu­ru Glo­go­škog. Vo­đa ša­to­ra­ša ušu­tio je na­kon što je od HDZ-ove vla­de do­bio tra­že­ne iz­mje­ne Za­ko­na o bra­ni­te­lji­ma, a sad se po­bu­nio pro­tiv ski­da­nja plo­če o Ja­se­nov­cu. Ali ne ula­zi u otvo­re­ni obra­čun s Plen­ko­vi­ćem i HDZ-om, ne­go kre­će u ko­ška­nje s HNS-om. On zna pa­ž­lji­vo bi­ra­ti pro­tiv­ni­ke. Svat­ko ska­če sam se­bi u us­ta. I svi uklju­če­ni jed­na­kom hi­tri­nom spa­ša­va­ju go­lu ko­žu i ono ma­lo obra­za što im je os­ta­lo. Plen­ko­vić spa­ša­va ko­ali­ci­ju na pi­ta­nju plo­če u Ja­se­nov­cu, ia­ko je tu ko­ali­ci­ju bez pro­ble­ma slo­žio baš una­toč I u ci­je­lom me­te­žu Plen­ko­vić je čak za­bo­ra­vio na po­vje­rens­tvo za su­oča­va­nje s proš­loš­ću ko­je je os­no­vao upra­vo zbog spo­me­ni­ka HOS-a u Ja­se­nov­cu toj plo­či. Čak mu i to­bož­nja po­bu­na des­ni­ce u HDZ-u ide na ru­ku jer mu slu­ži kao ar­gu­ment pred ma­nji­na­ma i li­be­ra­li­ma da odus­ta­nu od pri­ti­ska ako ne že­le po­gur­nu­ti HDZ još vi­še pre­ma des­ni­ci. I ta­ko, umjes­to da se pro­blem ri­je­šio jed­nim udar­cem – a pos­to­je­ća za­kon­ska rje­še­nja otva­ra­ju pros­tor jed­nos­tav­nom in­s­pek­cij­skom nad­zo­ru i za­bra­ni pro­us­ta­škog zna­kov­lja u bra­ni­telj­skim udru­ga­ma – Plen­ko­vić je do­pus­tio da pro­blem na­bu­ja, a nje­go­vi su part­ne­ri pro­da­li prin­ci­pe na ko­je se sad po­zi­va­ju. Umjes­to da su HNS i ma­nji­ne svoj glas za “re­kon­fi­gu­ri­ra­nu” Plen­ko­vi­će­vu vla­du uvje­to­va­li mi­ca­njem plo­če pri­je di­za­nja ru­ku u Sa­bo­ru, oni su odi­gra­li na po­vje­re­nje i da­li Plen­ko­vi­ću mo­guć­nost da nas­ta­vi vla­da­ti una­toč HOS-ovoj plo­či. Za HNS čak ni ta plo­ča vi­še ni­je bit­na. Oni je sa­mo ko­ris­te kao ba­ti­nu ko­jom će se kod pre­mi­je­ra iz­bo­ri­ti za ve­ću auto­no­mi­ju svo­je mi­nis­tri­ce obra­zo­va­nja. Sva­ko­me, dak­le, plo­ča u ne­kom tre­nut­ku od­go­va­ra: kao ali­bi, kao iz­go­vor, kao ar­gu­ment, kao alat za smi­ri­va­nje ili mo­bi­li­zi­ra­nje vlas­ti­te stran­ke i bi­ra­ča. I u ci­je­lo­me me­te­žu Plen­ko­vić je čak za­bo­ra­vio na po­vje­rens­tvo za su­oča­va­nje s proš­loš­ću ko­je je os­no­vao upra­vo zbog spo­me­ni­ka HOS-a u Ja­se­nov­cu. Ono, dak­le, što je tre­ba­la bi­ti ru­tin­ska ope­ra­ci­ja mi­ca­nja plo­če, pre­tvo­ri­la se u po­li­tič­ki pro­blem broj je­dan, a za­pra­vo i u ko­me­di­ju svih uklju­če­nih. Plo­ča čak i mo­že pas­ti, ali šte­ta je već po­či­nje­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.