Mo­ram mis­li­ti na svoj ugled. Ni­su na­ši kli­jen­ti ble­sa­vi. Že­le zgod­ne, mo­der­ne dje­voj­ke, ko­je iz­gle­da­ju kao poz­na­te lje­po­ti­ce s TV- ekra­na...

Express - - PRVA STRANICA -

ko­je ko­šta­ju kao pro­sječ­na hr­vat­ska pla­ća, zna­te či­me se ba­vi. Na­kon to­ga otiš­le su u stan i Do­mi­na joj je po­mo­gla da se spre­mi. Do­go­vor je bio u 21 kod jed­nog od na­ših naj­vjer­ni­jih kli­je­na­ta. On zo­ve ne­ko­li­ko pu­ta tjed­no i sve cu­re su za­do­volj­ne s njim. Uglav­nom že­li uvi­jek is­to, pu­še­nje pa seks i sve je go­to­vo u ro­ku od po­la sa­ta. Jed­nos­ta­van tip, ka­žu cu­re. - Ja ga ni­sam ni­kad upoz­nao. Kao što sam re­kao, sje­dim u autu i če­kam. Zna se da sam ov­dje, ali ne že­lim ni­ko­me kva­ri­ti za­ba­vu. Odve­zao sam Dje­voj­ku pred no­vo­iz­gra­đe­nu zgra­du u za­pad­nom di­je­lu - Hej, ne­ma po­tre­be da bu­deš ner­voz­na. Za po­la sa­ta za­ra­dit ćeš dvi­je i pol dnev­ni­ce. To ni­je uop­će lo­še, ha? Pos­li­je te vo­dim na pi­će i po­čas­tit ću te laj­nom. Za­ba­vit će­mo se k’o ni­kad - ka­že joj. Sa­mo ga je po­gle­da­la i iz­aš­la iz auta. Gle­dao je ka­ko u no­vim pot­pe­ti­ca­ma oprez­no ko­ra­ča pre­ko par­ki­ra­li­šta i pri­tiš­će zvo­no na por­ta­fo­nu. Kad je uš­la u zgra­du uzeo je ta­blet i po­čeo igra­ti pa­si­jans, to je do­bro za živ­ce, ka­že. Ni­je proš­lo ni 15 mi­nu­ta i za­zvo­nio mu je te­le­fon. Zvao ga je kli­jent. - Ma­lu je stis­lo pa sad ra­di pro­ble­me - po­mis­lio je. - Re­ci, dru­že - ja­vio se na te­le­fon. - Pa gdje je cu­ra? Ina­če ne kas­ni­te - re­kao je. - Ka­ko to mis­liš gdje je? Pri­je 15 mi­nu­ta je uš­la u zgra­du. - Gle­dao sam je - od­go­vo­rim. Nit­ko ni­je do­šao go­re - ka­že on.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.