S cu­ra­ma di­je­lim pra­ved­no, 50:50. Za sve ek­shi­bi­ci­je i do­dat­ne sa­dr­ža­je ci­je­nu odre­đu­jem po­je­di­nač­no. Imam ba­zu kli­je­na­ta, ali tre­ba priv­la­či­ti no­ve...

Express - - PRVA STRANICA -

- U re­du. Ma stvar­no ni­je pro­blem, ali ni­je ti obi­čaj da kas­niš - od­go­vo­ri mu. - Znam. Mo­ram ići sad. Sma­traj ovo ri­je­še­nim - ka­že po­la­ko se okre­ću­ći pre­ma di­za­lu pri­je ne­go sam odju­rio iz zgra­de. Na­zvao je Do­mi­nu da do­ve­ze dru­gu cu­ru i kre­nuo u po­tra­gu oko zgra­de. Tri pu­ta je pre­gle­dao sve oko zgra­de, par­ki­ra­li­šte, park, pro­laz. U bli­zi­ni ni­je bi­lo ni ka­fi­ća ni tr­go­vi­na u ko­je Vra­tio se u “ba­zu” na du­pli je­ger i op­so­vao: - Ko­šta­la me 2000 ku­na! Kad je na­đem, po­lo­mit ću joj kos­ti. Stru­sio je žes­ti­cu i oti­šao na WC, da se “po­pra­vim”, ali jed­na laj­na ne­će bi­ti dos­ta da mu po­pra­vi ras­po­lo­že­nje. Vra­tio se za šank još na­bri­jan, na­ru­čio još je­dan du­pli i na­zvao Mr­vi­cu. Vi­še ga ni­je bi­lo bri­ga gdje je. - Na­je­bat ću ti se maj­ke. Ova tvo­ja ma­la me sje­ba­la - poč­ne se de­ra­ti u slu­ša­li­cu čim se ja­vio. - Bok, Sa­le. Pa kaj je bi­lo, bu­raz. Daj se smi­ri - od­go­vo­ri mu. - Ma­la me sje­ba­la. Uze­la je pa­re i po­bje­gla - iz­de­re se po­nov­no. - Tko će sad to me­ni vra­ti­ti? Tko će to na­dok­na­di­ti? A tek šte­ta ko­ju mi je na pos­lu na­pra­vi­la! Sje­ba­la mi je stal­nu mu­šte­ri­ju! Što će­mo s tim? A, Mr­vi­ca? Na­je­bat ću ti se maj­ke - gr­mio je na nje­ga. - Opros­ti, Sa­le. Ni­sam znao. Na­ći će­mo je. Mo­žda se sa­mo ma­lo us­tr­ta­ri­la. Na­ći će­mo je. Sa­mo se smi­ri - po­ku­šao ga je umi­ri­ti. - Ne! Ne, mo­gu se smi­ri­ti. Znaš za­što? Jer me po­kra­la i sje­ba­la mi po­sao! Znaš kaj to zna­či? Imaš 24 sa­ta da je na­đeš i do­ve­deš mi je i vra­tiš mi pa­re ili ću ti slo­mi­ti no­ge! Je l’ to jas­no? - od­go­vo­ri. - Ne, Sa­le. Opros­ti. Stvar­no sam mis­li­lo da ma­la že­li ra­di­ti. Opros­ti. Ni­sam znao. Mo­lim te, ne­moj ta­ko, Sa­le. Na­ći će­mo je - sad je već na ru­bu pa­ni­ke od­go­va­rao Mr­vi­ca. - Ja sam svo­je re­kao - ka­že ne­što smi­re­ni­jim to­nom i pok­lo­pi slu­ša­li­cu. Ko­no­bar, još je­dan du­pli - iz­go­vo­ri pri­je ne­go što mu po­nov­no za­zvo­ni “služ­be­ni” mo­bi­tel...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.