Gr­mo­ja tvr­di da su ima­li naj­jef­ti­ni­ju upra­vu u Hr­vat­skoj

JOŠ TRA­JE SU­KOB S HDZ-OM

Express - - PRVA STRANICA -

Mos­tov­ci su se na­oru­ža­li po­da­ci­ma i, ia­ko mu je Met­ko­vić skliz­nuo iz ru­ku, još to ne mo­gu pre­bo­lje­ti. Na pro­ziv­ke Sti­pe Ga­bri­ća Jam­be i no­vog HDZ-ova gra­do­na­čel­ni­ka Da­li­bo­ra Mi­la­na da su pos­ta­vi­li svo­je lju­de i ne­za­ko­ni­to di­je­li­li ot­ka­ze, od­go­vo­ri­li su da su ušte­dje­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.