Umjes­to da us­taš­tvo os­ta­ve na mar­gi­ni, da­ju mu po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet

Plen­ko­vić i Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić tre­ba­li su do­ni­je­ti no­vi duh u hr­vat­sku po­li­ti­ku. A sad se obo­je do­dvo­ra­va­ju ek­s­trem­noj des­ni­ci

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Obo­je su bi­li ka­ri­jer­ni di­plo­ma­ti, s go­ru­ćom am­bi­ci­jom u vanj­skoj po­li­ti­ci. Nas­tu­pi­li su kao umje­re­ni po­li­ti­ča­ri, umi­ve­ni bi­ro­kra­ti i ugla­đe­ni euro­pej­ci. Nji­hov do­la­zak na če­lo dr­ža­ve i Vla­de tre­bao je oz­na­či­ti eru mir­no­dop­skog ra­zvo­ja, spu­šta­nja ten­zi­ja, za­ti­ra­nja ra­di­ka­liz­ma. Na­kon žes­to­kih ide­olo­ških ra­to­va, sto­že­ra­ša, ša­to­ra­ša i obi­te­lja­ša, a naj­vi­še To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, oče­ki­vao se pe­ri­od re­for­mi, ra­zvo­ja i na­da­sve sti­ša­va­nja ten­zi­ja. An­drej Plen­ko­vić i Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić tre­ba­li su do­ni­je­ti no­vi duh u hr­vat­sku po­li­ti­ku. A sad se obo­je do­dvo­ra­va­ju ek­s­trem­noj des­ni­ci. Plen­ko­vić go­di­nu da­na ig­no­ri­ra plo­ču HOS-a u Ja­se­nov­cu na­da­ju­ći se da će pro­blem nes­ta­ti sam od se­be, a sad iz­miš­lja na­či­ne ka­ko da poz­drav “Za dom sprem­ni” mak­ne iz Ja­se­nov­ca, ali os­ta­vi u Hr­vat­skoj. Za to je bio vo­ljan čak i pre­go­va­ra­ti s HOS-ov­ci­ma, me­đu ko­ji­ma ima i ne­pa­tvo­re­nih us­ta­ša. Ko­lin­da se, pak, ovog tjed­na osra­mo­ti­la iz­ja­vom da je “Za dom sprem­ni” sta­ri hr­vat­ski poz­drav, a pok­lo­pio ju je čak i Zlatko Ha­san­be­go­vić tvrd­njom ka­ko je to sta­ri us­ta­ški a ne sta­ri hr­vat­ski poz­drav. I ni­je to sve: Plen­ko­vić je tog Ha­san­be­go­vi­ća i Bru­nu Esih sta­vio na iz­bor­nu lis­tu stran­ke, u Sa­bo­ru se os­la­nja na po­dr­šku Želj­ka Glas­no­vi­ća, a u Za­gre­bu nje­gov HDZ ple­še ka­ko Ha­san­be­go­vić svi­ra. O Ko­lin­di­noj očaj­nič­koj že­lji da se naj­vi­še svi­di naj­ra­di­kal­ni­ji­ma svje­do­či­mo još od nje­zi­ne kam­pa­nje u ša­to­ru u Sav­skoj. Odak­le taj nji­hov Nji­hov do­la­zak na če­lo dr­ža­ve i Vla­de tre­bao je oz­na­či­ti eru mir­no­dop­skog ra­zvo­ja, spu­šta­nja ten­zi­ja, za­ti­ra­nja ra­di­ka­liz­ma. Na­kon žes­to­kih ide­olo­ških ra­to­va, sto­že­ra­ša, ša­to­ra­ša i obi­te­lja­ša, a naj­vi­še To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka strah? Na če­mu te­me­lje tu svo­ju ra­ču­ni­cu? Tko im je re­kao da se mo­ra­ju pla­ši­ti ra­di­kal­ne des­ni­ce i da na nje­zi­noj po­dr­š­ci te­me­lje vlas­ti­ti po­li­tič­ki op­s­ta­nak? Kod Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, “bri­sel­skog Zo­ki­ja” i sa­mo­zva­nog “us­ta­škog unu­ka”, tu se ra­di­lo o kom­plek­su. Is­ti ar­gu­ment igra ulo­gu i kod “bri­sel­skog Plen­ki­ja”, ali i kod “sa­na­de­rov­ske Ko­lin­de”. No ek­s­trem­na des­ni­ca ni­kad ni­je igra­la bit­nu ulo­gu na po­li­tič­koj sce­ni. Iz­bor­na po­dr­ška ni­kad im ni­je pre­la­zi­la de­set pos­to gla­so­va. HDZ je uvi­jek spret­no in­te­gri­rao ra­di­ka­le ili im oti­mao pros­tor. A po­bje­đi­vao tek kad se gu­rao u cen­tar. Do­kaz za to je ne­us­pjeh Ka­ra­mar­ko­ve Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, u us­po­red­bi s uvjer­lji­vim Plen­ko­vi­će­vim tri­jum­fom ko­ji mu je omo­gu­ćio da se ri­je­ši Mos­ta i ogre­be za po­dr­šku Sr­ba i HNS-a. Pa ipak, Plen­ko­vić ima ne­us­po­re­di­vo vi­še ob­zi­ra (i stra­ha) pre­ma osje­ća­ji­ma ra­di­kal­ne des­ni­ce, u HDZ-u i ši­re, ne­go pre­ma part­ne­ri­ma, jav­nos­ti, pa i vlas­ti­toj stran­ci. Jas­no, Ki­ta­ro­vić i Plen­ko­vić ra­ču­na­ju na dio ek­s­trem­nih gla­so­va, ali oni su u pra­vi­lu za­li­jep­lje­ni u HDZ. Onaj po­bje­do­nos­ni vi­šak kri­je se u cen­tru. A od tog cen­tra obo­je bje­že svo­jim eks­pa­da­ma pre­ma des­ni­ci, us­ta­ša­ma, us­taš­tvu i cr­ni­lu. Umjes­to da us­taš­tvo os­ta­ve na mar­gi­ni, da­ju mu po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet. Umjes­to da ga pro­ba­ju za­to­mi­ti, oni ga do­dat­no pot­hra­nju­ju. Na šte­tu Hr­vat­ske, ali u ko­nač­ni­ci i na svo­ju vlas­ti­tu šte­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.