Da­čić: Zar sa­mo tri žem­lje? I to mi je EU

Express - - PRVA STRANICA -

Za do­ru­čak sa­mo tri žem­lje, i to jed­na praz­na, ku­kao je sr­bi­jan­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ivi­ca Da­čić na Stra­te­škom fo­ru­mu na Ble­du ko­ji je ovaj tje­dan oku­pio mi­nis­tre vanj­skih pos­lo­va iz ci­je­le re­gi­je. Da­čić je lo­šu po­nu­du u res­to­ra­nu is­ko­ris­tio da kri­ti­zi­ra od­nos EU pre­ma Bal­ka­nu. “Pa kak­va je to EU, či­me će­te nas pri­vu­ći”, pi­tao je Da­čić is­ti­ču­ći ka­ko re­gi­ja to­li­ko kas­ni za Eu­rop­skom uni­jom da to po­ja­ča­va do­jam o ne­pra­ved­nom dnom od­no­su pre­ma zem­lja­ma za­pad­nog Bal­ka­na. Po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri ča­ri is­ti­ču: An­drej Plen­ko­vić po­go­dio je pos­tav­lja­njem za pred­stoj­ni­ka Ure­da pre­mi­je­ra. a. Iako je ši­roj jav­nos­ti do­sad bio prak­tič­ki ne­poz­nat, Fr­ka ka Pe­te­šić čo­vjek je vi­so­kog obra­zo­va­nja va­nja i ve­li­kog di­plo­mat­skog is­kus­tva. tva. Ro­đen u Fran­cu­skoj u obi­te­lji hr­vat­ski­hvat­skih is­e­lje­ni­ka, odu­vi­jek se i na ak­ti­vis­tič­koj ra­zi­ni za­la­gao za hr­vat­sku at­sku neo­vis­nost, a u di­plo­ma­ci­ju je ušao šao po­čet­kom 1990ih kroz hr­vat­skoo ve­le­pos­lans­tvo u Pa­ri­zu. Ta­mo­amo se ovaj s ma­gis­te­ri­jem iz ge­opo­li­ti­ke upoz­na­oao te spri­ja­te­ljio i s Plen­ko­en­ko­vi­ćem. Iako je sa­njao anjao pos­ta­ti as­tro­fi­zi­čar, ičar, ži­vot­ni put do­veo eo ga je do Ban­skih dvo­ra. ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.