S Ru­si­ma sam svo­je­dob­no htio ku­pi­ti Bor, no on je u me­đu­vre­me­nu stao na no­ge, uz ve­li­ku zas­lu­gu na­šeg pred­sjed­ni­ka. Bor je da­nas vr­lo us­pje­šan

Express - - PRVA STRANICA -

di­je­te, rav­no­prav­no, kao i do tre­nut­ka do ko­jeg je tra­jao brak. Mno­gi oče­vi, na­ime, već u star­tu odus­ta­ju od tak­vih zah­tje­va jer im od­vjet­ni­ci ka­žu da je odre­đe­na ra­zi­na pra­va ko­ja mo­gu os­tva­ri­ti u ve­zi dje­te­ta ne­sav­la­di­va i da je ne­ra­zum­no tra­ži­ti i oče­ki­va­ti vi­še od po­vre­me­ne šet­nje po par­ku i kup­nje sla­do­le­da dje­te­tu.

Ex­press: Spo­mi­nja­li ste “sin­drom zlo­na­mjer­ne maj­ke u pro­ce­su ra­zvo­da”. Što je to?

Da, to je ne­što što se po­nav­lja u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va kod ve­li­kog bro­ja lju­di. Je­dan simp­tom, dio tog sin­dro­ma, jest inat ili di­špet, ko­je tak­ve maj­ke u pra­vi­lu ko­ris­te i ko­ji je os­nov­ni raz­log i os­no­va kon­flik­ta. Maj­ka se ina­ti, maj­ka se sve­ti. Taj inat, taj di­špet u stva­ri­ma

Mi­lan Po­po­vić si­na že­livi­đa­ti kao i maj­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.