Naj­pres­tiž­ni­ja vin­ska ško­la sto­ji do 100.000 eura, a ulog se br­zo vra­ća

Express - - EXPRESS -

Po­traž­nja za rad­ni­ci­ma u vi­no­gra­du ras­te u mno­gim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta. Ako se trend nas­ta­vi, ka­ko će vi­no­gra­da­ri nad­v­la­da­ti ne­dos­ta­tak rad­ni­ka? To je bi­lo jed­no od pi­ta­nja na ovo­go­diš­njem tes­tu za Mas­ter of Wi­ne, ti­tu­lu ko­ju tre­nu­tač­no u svi­je­tu ima 369 lju­di iz 29 ze­ma­lja. Ri­ječ je o ti­tu­li ko­ja jam­či od­lič­no pla­ćen po­sao u tr­go­vi­ni vi­ni­ma, pro­izvod­nji, pa i pi­sa­nju o vi­nu u naj­ve­ćim vin­skim zem­lja­ma, a da bi se do nje sti­glo, tre­ba de­se­tak go­di­na mu­ko­tr­p­nog uče­nja i pu­to­va­nja po pet vin­skih kon­ti­ne­na­ta, što ukup­no ko­šta ot­pri­li­ke 100.000 eura. No­vih 14 za­ljub­lje­ni­ka u vi­no, jer i to je pre­du­vjet da bi se pos­ta­lo maj­stor vi­na, sad je do­bi­lo ti­tu­lu. “Is­pit za MW ima tri fa­ze, a vr­hu­nac je is­tra­ži­vač­ki rad, od­nos­no du­bin­ska stu­di­ja o te­mi ve­za­noj uz vi­no iz bi­lo ko­jeg po­dru­čja zna­nos­ti, umjet­nos­ti, hu­ma­nis­tič­kih zna­nos­ti ili druš­tve­nih zna­nos­ti”, pi­še u član­ku o nji­ma na stra­ni­ci lon­don­skog Ins­ti­tu­ta Mas­ter of Wi­ne. Osim u Lon­do­nu, za ti­tu­lu se mno­že ško­lo­va­ti i u Aus­tri­ji, u Vin­skoj aka­de­mi­ji u Rus­tu, gra­di­ću u Bur­ge­nlan­du, ka­ko Aus­tri­jan­ci zo­vu “na­še” Gra­diš­će, vi­no­gra­dar­sku re­gi­ju juž­no od Be­ča, na oba­la­ma Ne­ži­der­skog je­ze­ra. Aka­de­mi­ju vo­di dr. Jo­sef Sc­hul­ler, pr­vi aus­trij­ski Mas­ter of Wi­ne, ko­ji je 2009. pos­tao i pr­vi pred­sjed­nik lon­don­skog ins­ti­tu­ta ko­ji ne ži­vi u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu. Pe­pi Sc­hul­ler je čest gost u Hr­vat­skoj i do­bro go­vo­ri naš je­zik. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na is­pri­čao nam je da onaj tko že­li bi­ti maj­stor vi­na pr­vo tre­ba u Rus­tu pos­ta­ti aka­de­mik. Za to se po­la­že šest stup­nje­va: o svjet­skom tr­ži­štu pi­ći­ma, o vi­no­gra­dar­stvu i po­dru­mar­stvu, o mir­nim vi­ni­ma, žes­to­kim pi­ći­ma, pje­nu­ša­vim pa for­ti­fi­ci­ra­nim vi­ni­ma ti­pa por­to i še­ri. Na­kon sva­kog stup­nja po­la­že se is­pit, a na kra­ju bra­ni di­plom­ski. To sto­ji oko 5000 eura, ne ra­ču­na­ju­ći pu­to­va­nja i smje­štaj u Aus­tri­ji ti­je­kom pre­da­va­nja. - Od 50 vin­skih aka­de­mi­ka 40 se da­lje ško­lu­je za maj­sto­ra vi­na, no u pro­sje­ku za­vr­ši sa­mo dvo­je. A me­đu tih pet pos­to ni­su svi pro­fe­si­onal­ci - re­kao je. Maj­stor vi­na ta­ko je pos­tao nje­mač­ki pi­lot. De­set go­di­na išao je na te­ča­je­ve i obi­la­zio svjet­ske vi­na­ri­je. Po­tro­šio je oko 100.000 eura. - On je ek­s­tre­man slu­čaj jer ama­te­ri ri­jet­ko idu na ovak­va ško­lo­va­nja. Pro­fe­si­onal­ci­ma tre­ba iz­me­đu pet i osam go­di­na da pos­ta­nu Mas­ter of Wi­ne. Tre­ba im i iz­me­đu 25.000 i 30.000 eura. No ti­tu­la do­no­si po­sao ko­jim će taj no­vac la­ko vra­ti­ti - objas­nio je Sc­hul­ler. Bu­du­ći maj­sto­ri dvi­je go­di­ne slu­ša­ju pre­da­va­nja u Aus­tri­ji i Fran­cu­skoj. Na za­vr­š­nom is­pi­tu tri sa­ta pi­šu test, a po­tom nas­li­je­po ku­ša­ju 36 vi­na. Sva­kom vi­nu tre­ba­ju odre­di­ti sor­tu, dr­ža­vu, pa i re­gi­ju iz ko­je je gro­žđe, te opi­sa­ti na­čin pro­izvod­nje. Za kraj po­nov­no bra­ne di­ser­ta­ci­ju ko­ju su pri­je po­čet­ka is­pi­ta pre­da­li. I to ih sto­ji još 5000 eura. Tre­ba­ju, na­rav­no, pla­ti­ti i smje­štaj, ali i pro­pu­to­va­ti svi­jet jer bez upoz­na­va­nja vi­na­ri­ja svih kon­ti­ne­na­ta ti­tu­lu Mas­ter of Wi­ne je go­to­vo ne­mo­gu­će ste­ći. Za­to je onaj Ni­je­mac i po­tro­šio 100.000 eura, a zbog pos­la ni­je mo­gao za­vr­ši­ti za ma­nje od 10 go­di­na. Ivan Bar­bić je­di­ni je Hr­vat s ti­tu­lom maj­sto­ra vi­na. Ro­đen je u Za­gre­bu, a stu­di­rao teh­no­lo­gi­ju hra­ne u Švi­car­skoj, gdje je i di­plo­mi­rao na ana­li­zi oku­sa vi­na. U Ins­ti­tu­tu Mas­ter of Wi­ne vo­de ga kao Švi­car­ca. Na­šoj je jav­nos­ti naj­poz­na­ti­ji po su­rad­nji s Ivom Du­bo­ko­vi­ćem, pro­fe­so­rom mar­ke­tin­ga, s ko­jim je na Hva­ru na­pra­vio kul­t­ni pla­vac Me­dvid od gro­žđa s po­lo­ža­ja Me­dvid Bod. Na­ša je pos­ta­la i Jo­an­ne Jo Ahe­ar­ne. MW je od 2008., a od 2014. vi­na ra­di na Hva­ru. Pr­vo joj je bi­lo ru­ži­čas­to vi­no od dar­ne­ku­še, ko­je je po maj­ci na­zva­la Ro­si­na, a po ono­me što pri­ča mo­že se za­klju­či­ti da je za­ljub­lje­na u pla­vac ma­li, a na­pra­vi­la je Po­šip te Wild skins, ma­ce­ri­ra­nu mje­ša­vi­nu lo­kal­nih so­ra­ta bog­da­nu­še, ku­ča i po­ši­pa. Ivan Bar­bić MW ži­vi u Švi­car­skoj, a s Ivom Du­bo­ko­vi­ćem je na Hva­ru na­pra­vio vi­no Me­dvid. Jo­an­ne

Ahe­ar­ne je Bri­tan­ka ko­ja već tre­ću ber­bu vi­na ra­di na Hva­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.