Naj­ve­ći me­dij u zem­lji, na­ci­onal­na i jav­na Hr­vat­ska ra­di­ote­le­vi­zi­ja, emi­ti­ra­la je emi­si­ju u ko­joj je ad­mi­ral Do­ma­zet Lo­šo iz­no­sio an­ti­ma­son­ske te­ze kak­vi­ma su ba­ra­ta­li i na­cis­ti pro­go­ne­ći pri­pad­ni­ke tog taj­nog udru­že­nja

Express - - PRVA STRANICA -

re­vo­lu­ci­ju. Pr­vi svjet­ski rat su ma­so­ni upri­či­li da sru­še če­ti­ri car­stva i sru­ši­li su ih - Aus­tro-Ugar­sko, Nje­mač­ko, Ru­sko i Tur­sko! Us­pos­ta­vi­li su vi­še­na­ci­onal­ne dr­ža­ve! Ju­gos­la­vi­ja je pr­va tvo­re­vi­na ma­so­na. Kralj Alek­san­dar je bio ma­son. Ci­je­la nje­go­va vla­da je bi­la ma­son­ska - go­vo­rio je bez za­dr­ške Do­ma­zet Lo­šo, do­vo­de­ći to taj­no udru­že­nje u ve­zu sa svim zli­ma ovog svi­je­ta. U sve­mu mu je sve­srd­no po­ma­ga­la i vo­di­te­lji­ca emi­si­je, su­ges­tiv­nim pi­ta­nji­ma, jas­no da­ju­ći do zna­nja da se sla­že s nje­go­vim kraj­nje ra­di­kal­nim sta­vo­vi­ma.

Ma­so­ni kon­tro­li­ra­ju hra­nu, vo­du, ži­vot, go­vo­rio je Do­ma­zet Lo­šo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.