Kro­ko­di­la ko­ji pa­ra­zi­ti­ra­ju na dr­žav­nom bu­dže­tu sve je vi­še, a pli­jen sve ta­nji

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Sva­kom do­bro­na­mjer­nom u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni po­odav­no je pos­ta­lo jas­no ka­ko je u zem­lji doš­lo do pot­pu­nog ras­pa­da sis­te­ma. Ako je ipak net­ko ima­lo sum­njao u to, dva ne­dav­na do­ga­đa­ja, ko­ji ni­su od ju­čer, a ko­ji su eska­li­ra­li po­s­ljed­njih da­na, tre­ba­li bi u to uvje­ri­ti i naj­na­iv­ni­je. Kao svo­je­vr­s­ni za­jed­nič­ki na­ziv­nik oba ova slu­ča­ja mo­gao bi pos­lu­ži­ti sim­bol zmi­je ko­ja gu­ta vlas­ti­ti rep, jer se i je­dan i dru­gi mo­gu po­dves­ti pod su­kob “dr­ža­ve pro­tiv dr­ža­ve”. Pr­vi je ve­zan za pr­lja­vi rat iz­me­đu dvi­je dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je: oba­vje­štaj­no-si­gur­nos­ne agen­ci­je SIPA-e i Tu­ži­telj­stva BiH. Ovaj su­kob tra­je već du­go, a kul­mi­ni­rao je pri­je vi­še mje­se­ci u di­ja­lo­škoj emi­si­ji na FTV-u, kad su bi­ra­nim ka­fan­skim rječ­ni­kom “ar­gu­men­te ukr­sti­li” ži­vo­pis­ni mi­nis­tar si­gur­nos­ti BiH Dra­gan Mek­tić i Ru­ži­ca Ju­kić, pot­pred­sjed­ni­ca VSTV-a ( Vi­so­ko sud­sko i tu­ži­telj­sko vi­je­će), a ovih da­na pri­pad­ni­ci SIPA-e po na­lo­gu Tu­ži­telj­stva Žu­pa­ni­je Sa­ra­je­vo uhi­ti­li su no­vi­na­ra por­ta­la dnev­no.ba Jo­si­pa Ši­mi­ća, ko­jeg sum­nji­če za kri­vo­tvo­re­nje služ­be­nih do­ku­me­na­ta. Ši­mić je do­šao u po­sjed na­vod­no auten­tič­nih trans­kri­pa­ta pris­lu­ški­va­nog te­le­fon­skog raz­go­vo­ra iz­me­đu glav­ne dr­žav­ne tu­ži­te­lji­ce Gor­da­ne Ta­dić i pot­pred­sjed­ni­ce VSTV-a Ru­ži­ce Ju­kić te je 28. ko­lo­vo­za po­di­gao kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv mi­nis­tra Dra­ga­na Mek­ti­ća, uz ko­ju je pri­lo­žio i spor­ne trans­krip­te. U Tu­ži­telj­stvu su ut­vr­di­li da su trans­krip­ti auten­tič­ni, od­nos­no da se ra­di o “re­ali­zi­ra­nom raz­go­vo­ru”. In­fras­truk­tu­ru za pris­lu­ški­va­nje te­le­fon­skih In­fras­truk­tu­ru za pris­lu­ški­va­nje te­le­fon­skih raz­go­vo­ra u BiH za­kon­ski mo­že po­sje­do­va­ti je­di­no SIPA raz­go­vo­ra u BiH za­kon­ski mo­že po­sje­do­va­ti je­di­no SIPA. Us­li­je­di­la je “pro­vje­ra” unu­tar SIPA-e, ko­ja je “ut­vr­di­la” da se ra­di o kri­vo­tvo­ri­ni, što je re­zul­ti­ra­lo Ši­mi­će­vim uhi­će­njem. Bi­lo je lo­gič­no da je SIPA is­to­dob­no ot­kri­la tko je on­da pris­lu­ški­vao glav­nu tu­ži­te­lji­cu, ako je po­t­vr­đe­no od stra­ne Gor­da­ne Ta­dić i Ru­ži­ce Ju­kić da je raz­go­vor s trans­krip­ta auten­ti­čan, što ba­ca sum­nju na ovu br­zo­po­tez­nu “unu­tar­nju pro­vje­ru”. Ta­ko­đer, Ru­ži­ca Ju­kić u po­s­ljed­njim me­dij­skim is­tu­pi­ma tvr­di ka­ko nju i Gor­da­nu Ta­dić dje­lat­ni­ci oba­vje­štaj­no-si­gur­nos­nih agen­ci­ja kon­ti­nu­ira­no pra­te i pris­lu­šku­ju. Ne znam pos­to­ji li u BiH neo­vis­no par­la­men­tar­no ti­je­lo ko­je je za­du­že­no za kon­tro­lu ra­da oba­vje­štaj­no-si­gur­nos­nih agen­ci­ja. No ako i pos­to­ji, ono je, kao i sve dru­go u ovoj zem­lji, igrač­ka u ru­ka­ma stra­na­ka na vlas­ti. Ka­ko on­da raz­lu­či­ti što se do­ga­đa u SIPA-i a što u Tu­ži­telj­stvu, “ko to ta­mo pe­va”, a tko pla­ća. Pre­ma sve­mu su­de­ći, ov­dje se ra­di o bor­bi za prev­last nad Tu­ži­telj­stvom BiH, ins­ti­tu­ci­jom ko­ja je ko­rum­pi­ra­noj po­li­tič­koj eli­ti od ži­vot­ne važ­nos­ti jer je ne­bro­je­no mno­go pu­ta do­sad Tu­ži­telj­stvo zlo­upo­rab­lje­no u me­đus­tra­nač­kim, me­đu­na­ci­onal­nim, pa čak i unu­tar­stra­nač­kim tr­ve­nji­ma. U tim is­crp­lju­ju­ćim bor­ba­ma vi­še se ne bi­ra­ju sred­stva jer je kro­ko­di­la ko­ji pa­ra­zi­ti­ra­ju na dr­žav­nom bu­dže­tu sve vi­še, a pli­jen sve ta­nji, ta­ko da su “mu­ko­tr­p­no” do­seg­nu­te si­ne­ku­re, od­nos­no svo­je­vr­s­ni “čam­ci za spa­ša­va­nje”, naj­ku­ren­ti­ja ro­ba na iz­bu­še­nom bo­san­sko­her- ce­go­vač­kom ti­ta­ni­ku. Ipak, naj­ve­ći ap­surd ve­zan za ovaj slu­čaj ogle­da se u to­me što SIPA kon­tro­li­ra sa­mu se­be. Te­oret­ski se mo­že do­go­di­ti da oso­ba ko­ja je even­tu­al­no po­či­ni­la ne­pra­vil­nos­ti sa­ma pro­vje­ra­va svo­je pos­tup­ke. To do­đe kao ne­što po­put ki­rur­ga ko­ji vr­ši ope­ra­ci­ju na vlas­ti­tom sr­cu. Pod anes­te­zi­jom, na­rav­no. Dru­gi slu­čaj ve­zan je za me­di­je. Uoči utak­mi­ce iz­me­đu Špa­njol­ske i Hr­vat­ske na Eu­rop­skom pr­vens­tvu u ko­šar­ci pri­op­će­njem se ogla­sio te­le­ope­ra­ter HT Ero­net, ko­ji u svo­joj po­nu­di, me­đu os­ta­lim, ima i TV paket Ho­me.TV. “Na te­me­lju služ­be­nog zah­tje­va Sport Klu­ba i HRT-a, pri­nu­đe­ni smo za­tam­ni­ti pri­je­nos ko­šar­ka­ške utak­mi­ce Europ­skog pr­vens­tva u ko­šar­ci iz­me­đu Hr­vat­ske i Špa­njol­ske na ka­na­lu HTV 2 od 16.35 sa­ti u Ho­me.TV po­nu­di. Na­ime, pra­va emi­ti­ra­nja Europ­skog pr­vens­tva u ko­šar­ci za po­dru­čje BiH ima Uni­ted Me­dia, ta­ko da pr­vens­tvo pre­no­si is­klju­či­vo Sport klub. Una­toč nas­to­ja­nji­ma po­je­di­nih TV ku­ća u BiH da na vri­je­me ot­ku­pe pra­va re­emi­ti­ra­nja od Uni­ted Me­die, po­nu­du do sa­da ni­su do­bi­li”, pi­šu u pri­op­će­nju. “Ovim pu­tem se is­pri­ča­va­mo svim na­šim ko­ris­ni­ci­ma zbog si­tu­aci­je na ko­ju ni­smo u mo­guć­nos­ti utje­ca­ti, a ko­ja je, oči­to, još jed­na do­bro osmiš­lje­na igra ko­ja jam­či pot­pu­ni mo­no­pol nad atrak­tiv­nim sport­skim sa­dr­ža­ji­ma, ne os­tav­lja­ju­ći ni­kak­vu mo­guć­nost adek­vat­nog od­go­vo­ra s dru­ge stra­ne”, sto­ji još u pri­op­će­nju HT Ero­ne­ta. U na­ve­de­nom pri­op­će­nju ne sto­ji tko je “osmis­lio igru”, što i ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.