Maj­stor ‘pi­le na­opa­ko’

Dok je Split ras­tao, mi­je­njao se i pos­ta­jao oz­bi­ljan cen­tar, Smo­je je pi­sao ne­što dru­go. Nje­go­ve su pri­če do­la­zi­le od ma­log svi­ta: te­ža­ka, rad­ni­ka, ri­ba­ra

Express - - PRVA STRANICA -

proš­lo­ga sto­lje­ća, za Me­di­te­ran­ske igre odr­ža­ne 1979. po­s­ljed­nji je put na­ve­li­ko inves­ti­ra­no u grad­sku in­fras­truk­tu­ru.

Le­pa Smo­je, bo­lji i sa­mo­za­taj­ni dio split­ske ins­ti­tu­ci­je Smo­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.