LJU­DI OD­LA­ZE, HDZ POBJEĐUJE

Umjes­to da se to ne­za­do­volj­stvo i frus­tra­ci­ja pre­li­ju u štraj­ko­ve, pro­s­vje­de, mar­ši­ra­nje pred Ban­skim dvo­ri­ma, a mo­žda čak i u pro­tes­t­ne gla­so­ve pro­tiv HDZ-ove vlas­ti, gra­đa­ni na­pros­to od­la­ze u ino­zem­s­tvo

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

Pr­vo su op­tu­ži­va­li “ko­mu­nis­tič­ku i ne­na­rod­nu vlast” da je otje­ra­la sto ti­su­ća Hr­va­ta iz dr­ža­ve. Po­tom su Hr­va­ti­ma obe­ća­va­li da će ih iz iz­bor­ne po­bje­de odves­ti u bla­gos­ta­nje. Pa kad se to ni­je do­go­di­lo, po­če­li su pla­ši­ti lju­de onim što ih če­ka s one stra­nu gra­ni­ce. Te­ro­ris­ti­ma, ban­di­ti­ma, Pa­kis­tan­ci­ma, sred­njo­vječ­nim ci­me­ri­ma... HDZ ma­lo za­us­tav­lja lju­de da ne od­la­ze u ino­zem­s­tvo u po­tra­zi za pos­lom, pla­ćom i bo­ljim ži­vo­tom. A ma­lo im po­ru­ču­je da mo­gu oti­ći ako im se ov­dje ne svi­đa. Kao da se pro­vo­di se­lek­ci­ja: od­la­ze oni ko­ji ne že­le gla­sa­ti za HDZ. Pa ipak, u ci­je­lom ovom me­te­žu oko pro­ble­ma is­e­lja­va­nja “bi­blij­skih raz­mje­ra”, vla­da­ju­ća stran­ka zna da joj ma­kar jed­na kom­po­nen­ta ovog kom­plek­s­nog pro­ble­ma ide u pri­log. A do­tak­nuo ju je i pre­mi­jer Andrej Plenković, hva­le­ći se ka­ko pa­da ne­za­pos­le­nost. Na­ime, is­e­lja­va­nje i od­la­zak za pos­lom u zem­lje Eu­rop­ske uni­je, a ne­kad i ši­re, pos­tao je svo­je­vr­s­ni so­ci­jal­ni is­puš­ni ven­til u dr­ža­vi ko­ja go­di­na­ma ne us­pi­je­va iz­a­ći iz kri­ze. U dr­ža­vi u ko­joj gos­po­dar­stvo pro­pa­da ili ba­rem de­be­lo ka­ska za ne­kad naj­za­os­ta­li­jim zem­lja­ma EU. U zem­lji ko­ja je de­vas­ti­ra­na ovr­ha­ma, blo­ka­da­ma, sve ma­njim pla­ća­ma i sve ve­ćim tro­ško­vi­ma ži­vo­ta. Umjes­to da se to ne­za­do­volj­stvo i frus­tra­ci­ja pre­li­ju u štraj­ko­ve, pro­s­vje­de, mar­ši­ra­nje pred Ban­skim dvo­ri­ma, a mo­žda čak i u pro­tes­t­ne gla­so­ve pro­tiv HDZ-ove vlas­ti, gra­đa­ni na- Sli­čan pro­ces odvi­jao se i u Ti­to­voj Ju­gos­la­vi­ji kad je Nje­mač­ka otvo­ri­la gra­ni­ce stran­ci­ma te su ti­su­će gas­tar­baj­te­ra po­hr­li­li u nji­ho­ve tvor­ni­ce pros­to od­la­ze u ino­zem­s­tvo. Sa sobom čes­to vo­de obi­te­lji ili im ša­lju so­ci­jal­ne tran­sfe­re od ko­jih oni pre­živ­lja­va­ju u do­mo­vi­ni. I svi se ne­ka­ko sna­la­ze i sve vi­še lju­di osje­ća da, umjes­to ja­lo­ve po­tra­ge za pos­lom u Hr­vat­skoj, mo­gu za pos­lom oti­ći van. Od­la­ze i vi­so­ko­obra­zo­va­ni, či­me se otup­lju­je in­te­lek­tu­al­ni po­ten­ci­jal za ar­ti­ku­li­ra­nje ne­za­do­volj­stva. Od­la­ze i obič­ni lju­di ko­ji su sprem­ni ra­di­ti bi­lo što, sa­mo da za­ra­de mje­seč­nu pla­ću i po­kri­ju tro­ško­ve. Pa kad to us­pi­ju, ne­ma­ju po­tre­bu bu­ni­ti se pre­vi­še. Od­la­ze oni ko­ji ne mo­gu ži­vje­ti u HDZ-ovoj dr­ža­vi, od­la­ze i oni ko­ji u tak­voj dr­ža­vi ne mo­gu pre­ži­vje­ti. Lju­di od­la­ze, HDZ pobjeđuje. Sli­čan pro­ces odvi­jao se i u Ti­to­voj Ju­gos­la­vi­ji kad je Nje­mač­ka otvo­ri­la gra­ni­ce stran­ci­ma te su ti­su­će gas­tar­baj­te­ra po­hr­li­li u nji­ho­ve tvor­ni­ce. Oda­tle su sla­li no­vac i uz­dr­ža­va­li one ko­ji su os­ta­li, što je - uz stra­ne kre­di­te, sa­mo­uprav­lja­nje i re­pre­si­je - po­mo­glo odr­ža­va­nju mi­ra i bla­gos­ta­nja. Unu­tar­nja frus­tra­ci­ja se, do­du­še, ka­na­li­zi­ra­la pre­ma na­ci­ona­liz­mu (ot­pri­li­ke kao i da­nas), ali is­e­lja­va­nje je ipak omo­gu­ći­lo Par­ti­ji da ma­lo ot­pus­ti ven­til so­ci­jal­nog ne­za­do­volj­stva. HDZ sad pro­la­zi kroz sli­čan pro­ces. Dok se on služ­be­no bo­ri pro­tiv is­e­lja­va­nja, ipak ne­iz­rav­no pro­fi­ti­ra od od­la­ska lju­di pre­ko gra­ni­ce i sma­nje­nja so­ci­jal­nog pri­ti­ska. Ni­je sto­ga ni čud­no da ne­ki od nje­go­vih duž­nos­ni­ka ne­za­do­volj­ni­ci­ma jav­no po­ru­ču­ju ne­ka slo­bod­no idu iz Hr­vat­ske, “ši­ro­ko im po­lje”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.