Vla­da Obi­telj­ski za­kon ko­ris­ti da bi još vi­še po­ve­ća­la moć Plen­ki­ja

DRU­GA STRA­NA MEDALJE

Express - - PRVA STRANICA -

Spor­na de­fi­ni­ci­ja obi­te­lji u no­vom Obi­telj­skom za­ko­nu, ko­ji je pred­lo­ži­la mi­nis­tri­ca Na­da Mur­ga­nić, bi­la je kap ko­ja je na­vod­no pre­li­la ča­šu pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Po­ru­čio je da ni­ti je­dan za­kon i pra­vil­nik ne­će mo­ći ići u jav­nu ras­pra­vu a da pri­je o nje­mu ni­je od­lu­či­va­la ko­or­di­na­ci­ja uže Vla­de, a za­kon pro­šao miš­lje­nja mi­nis­tar­sta­va. Ia­ko se to či­ni is­pra­van put na pr­vi po­gled, ka­ko bi se iz­bje­gle ne­jas­no­će, još će se vi­še cen­tra­li­zi­ra­ti od­lu­či­va­nje unu­tar pre­mi­je­ro­va ka­bi­ne­ta, a jav­nost će os­ta­ti us­kra­će­na za pr­ve ver­zi­je za­ko­na i ras­pra­vu o nji­ma. Ti­me će se i do­dat­no pro­du­lji­ti sva­ko od­lu­či­va­nje i još us­po­ri­ti do­no­še­nje važ­nih odred­bi za funk­ci­oni­ra­nje zem­lje. Ta­ko­đer, mi­nis­tri će još do­dat­no iz­gu­bi­ti na sa­mos­tal­nos­ti. Plenković ja­čom cen­tra­li­za­ci­jom po­ku­ša­va ri­je­ši­ti pro­blem ia­ko je to ve­oma dvoj­be­na odluka. Već je do­bio pac­ke po­vje­re­ni­ce za in­for­mi­ra­nje zbog to­ga što no­vi­na­ri­ma pre­kas­no da­je za­ko­ne i osuđuje ih sa­mo na iz­ja­ve mi­nis­ta­ra. (ip) Biv­ši mi­nis­tar obo­bra­ne proš­li je vi­kend osvo­jio Gro­s­sve­ne­di­ger, je­dan od naj­viš­naj­vi­ših vr­ho­va u Aus­tri­ji vi­sok 3666 mme­ta­ra. Ia­ko je oti­šao iz po­li­ti­ke­ke te se pro­na­šao u al­pi­niz­mu, ni na vvi­si­na­ma ne mo­že za­bo­ra­vi­ti str­stran­ku. Ta­ko je na Fa­ce­bo­oku, uz obja­vu ‘Čis­ta uži­van­ci­ja i ma­zo­hi­zam u is­to vri­je­me’, pos­lao i po­ru­ku svim SSDP-ov­ci­ma da se pri­me pos­la.sla. KKo­tro­ma­no­vić, ka­ko doz­na­je­mo, idu­će go­di­ne pla­ni­ra osvo­ji­ti

a 2019. Mont Eve­rest.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.