Na mjes­tu sta­di­ona NK Za­gre­ba usko­ro će bi­ti stam­be­ni ne­bo­de­ri?

KO­NAČ­NI UDA­RAC NOGOMETU

Express - - PRVA STRANICA -

Sta­di­on ne­ka­daš­njeg no­go­met­nog pr­va­ka Hr­vat­ske, NK Za­gre­ba, na­la­zi se na jed­noj od naj­a­trak­tiv­ni­jih lo­ka­ci­ja u Hr­vat­skoj. Tik je uz Agro­ko­rov ne­bo­der, do­bro je po­ve­zan pro­met­no i mo­že se re­ći da je je­dan od ri­jet­kih funk­ci­onal­nih sta­di­ona u sre­di­štu gra­da. Iz­gle­da da je to­me do­šao kraj. Go­di­na­ma se na­ga­đa­lo da Zagreb na če­lu s Mi­la­nom Ban­di­ćem na toj lo­ka­ci­ji vi­di stam­be­ne zgra­de i pri­li­ku za pri­vat­ne inves­ti­to­re, ali je ci­je­lo vri­je­me bi­la pre­pre­ka upra­vo NK Zagreb. Sad je Grad od­lu­čio odu­ze­ti NK Za­gre­bu sta­di­on i on vi­še ne­će uprav­lja­ti njim. Raz­lo­zi su do­nek­le oprav­da­ni: na­vo­de da ni­su odr­ža­va­li sta­di­on, da on pro­pa­da i da ga ubu­du­će za­to mo­gu ko­ris­ti­ti sa­mo kao pod­sta­na­ri, ako za nje­ga pla­te. Tre­nu­tač­no ta­ko sta­di­on ko­ris­te NK Lokomotiva i NK Rudeš. No upu­će­ni ka­žu da je to sa­mo pri­je­laz­no rje­še­nje. Već ra­ni­je je zem­lji­šte sta­di­ona stav­lje­no u na­mje­nu ko­ja omo­gu­ću­je grad­nju sta­no­va, ali je ipak os­tav­lje­na i mo­guć­nost re­kre­aci­je. U no­vim iz­mje­na­ma i to bi tre­ba­lo nes­ta­ti, pa bi lo­ka­ci­ja bi­la sprem­na za dru­gu na­mje­nu, od­nos­no pro­da­ju. Du­go­go­diš­nji di­rek­tor NK Za­gre­ba, Dra­žen Me­dić, ipak os­ta­je na svo­joj po­zi­ci­ji ia­ko je klub is­pao u tre­ću li­gu i iz­gu­bio sta­di­on, u če­mu upu­će­ni vi­de uigra­ni plan nje­ga i gra­do­na­čel­ni­ka. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.