Jan­dro­ko­vić se rje­ša­va lju­di Mi­li­ja­na Br­ki­ća iz stra­nač­kog sr­ca

NJONJO ILI VASO, PI­TA­NJE JE SAD

Express - - PRVA STRANICA -

Gordan Jan­dro­ko­vić od­bio je sve pri­jed­lo­ge da se po­vu­če s mjes­ta glav­nog taj­ni­ka HDZ-a jer ne mo­že is­to­dob­no obav­lja­ti tu važ­nu stra­nač­ku duž­nost i bi­ti pred­sjed­nik Sa­bo­ra. Ia­ko glav­ni taj­nik za­is­ta tre­ba slo­bod­nog vre­me­na za obi­la­ske te­re­na, Jan­dro­ko­vić sma­tra da to mo­že odra­di­ti i uz funk­ci­ju tre­ćeg čo­vje­ka dr­ža­ve. Što­vi­še, naj­a­vio je mi­li­jun­ske ušte­de u stran­ci, a je­dan od na­či­na je “re­za­nje” lju­di ko­ji su u glav­nom taj­niš­tvu i stran­ci. Njih je re­dom pos­ta­vio biv­ši glav­ni taj­nik Mi­li­jan Br­kić, pa se u stran­ci već na­ve­li­ko pri­ča o obra­ču­nu ove dvi­je stru­je. Ko­li­ko će lju­di mo­ra­ti oti­ći, još je stro­ga taj­na u HDZ-u. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.