Is­tra ni­je Ka­ta­lo­ni­ja, mi sa­mo že­li­mo svoj no­vac

Pred­sjed­nik stran­ke ko­ja već go­di­na­ma su­ve­re­no vo­di naj­ja­ču hr­vat­sku re­gi­ju, Bo­ris Mi­le­tić, is­ti­če ka­ko IDS ali že­li za­tvor za us­ta­ški poz­drav

Express - - PRVA STRANICA - Raz­go­va­rao:

Pred­sjed­nik IDS-a Bo­ris Mi­le­tić za Ex­press go­vo­ri o pri­jed­lo­gu za­ko­na ko­ji su ovaj tje­dan upu­ti­li u sa­bor­sku pro­ce­du­ru, po ko­jem bi se poz­drav “Za dom sprem­ni” kaž­nja­vao za­tvo­rom, o si­tu­aci­ji u Ka­ta­lo­ni­ji i o to­me mo­že li se ona uop­će po­ve­za­ti s Is­trom te o od­no­si­ma s dru­gim stran­ka­ma.

IDS je u sa­bor­sku pro­ce­du­ru pos­lao pri­jed­log da se do­pu­ni Kaz­ne­ni za­kon te pro­pi­šu za­tvor­ske kaz­ne za pro­pa­gi­ra­nje na­cis­tič­kih, fa­šis­tič­kih i us­ta­ških sim­bo­la, što uklju­ču­je i us­ta­ški poz­drav “Za dom sprem­ni”. Mis­li­te li da ima­te šan­se sku­pi­ti do­volj­no ru­ku za pot­po­ru ili je to sa­mo po­ku­šaj po­zi­ci­oni­ra­nja IDS-a? - Svat­ko tko po­štu­je vri­jed­nos­ti slo­bod­ne, an­ti­fa­šis­tič­ke i de­mo­krat­ske Eu­ro­pe gla­sat će za ovaj za­kon. Od­bi­ja­nje ins­ti­tu­ci­ja da jasno i od­luč­no osu­de ve­li­ča­nje us­taš­tva do­ve­lo je do nor­ma­li­za­ci­je fa­šiz­ma u jav­nom pros­to­ru. Go­vo­ri­mo o poz­dra­vu pod ko­jim su u us­ta­škim lo­go­ri­ma ubi­je­ne ti­su­će lju­di! Za­bo­rav­lja­mo da to ni­je po­li­tič­ko ne­go ci­vi­li­za­cij­sko pi­ta­nje. A što se ti­če po­zi­ci­oni­ra­nja, IDS je vje­ro­jat­no je­di­na stran­ka u Hr­vat­skoj ko­joj to ne tre­ba. Mi smo vr­lo jasno po­zi­ci­oni­ra­ni - i u smis­lu re­zul­ta­ta i u smis­lu vri­jed­nos­ti.

Jes­te li raz­go­va­ra­li s HDZ-om o pri­jed­lo­gu? Ne. U če­t­vr­tak smo de­talj-

Ex­press:

Ex­press:

no pred­sta­vi­li jav­nos­ti svoj pri­jed­log za­ko­na. Vje­ru­jem da su sve po­li­tič­ke stran­ke, pa i HDZ, upoz­na­te s na­šom ini­ci­ja­ti­vom.

Ka­ko bis­te oci­je­ni­li do­sa­daš­nji rad HDZ-ove vla­de i pre­mi­je­ra? Mis­lim da ne­ma­ju stra­te­gi­ju ni­ti ja­san smjer ra­zvo­ja. Zbog dr­ža­ve bih vo­lio da se stva­ri po­kre­nu, ali bo­jim se da se to ne do­ga­đa. HDZ-ova tre­nut­na par­la­men­tar­na ve­ći­na je ja­ko tan­ka i ovi­si o ne­ko­li­ko vr­lo in­ci­dent­nih zas­tup­ni­ka. Bo­jim se da će HDZ po­li­tič­ku sta­bil­nost pla­ća­ti ve­li­kim i vr­lo ira­ci­onal­nim us­tup­ci­ma.

Što mu kon­kret­no za­mje­ra­te? Iz­dvo­jit ću tri stva­ri za ko­je mis­lim da su vr­lo štet­ne. Pr­va je uvo­đe­nje mje­ra ko­je do­dat­no cen­tra­li­zi­ra­ju zem­lju. Dru­ga je sva­lji­va­nje svih fi­nan­cij­skih op­te­re­će­nja na lo­kal­ne za­jed­ni­ce i gra­đa­ne dok dr­žav­ni re­sur­si os­ta­ju pot­pu­no ne­isko­ri­šte­ni. To se pri­je sve­ga od­no­si na re­za­nje

Ex­press:

Ex­press:

lo­kal­nih pro­ra­ču­na i uvo­đe­nje no­vih na­me­ta gra­đa­ni­ma dok, is­to­vre­me­no, ima­te ne­isko­ri­šte­nu dr­žav­nu imovinu ko­ja tru­ne. I tre­će, to­le­ri­ra­nje na­ci­ona­liz­ma i is­klju­či­vos­ti.

De­cen­tra­li­za­ci­ja dr­ža­ve ne­za­obi­laz­na je te­ma sva­kog raz­go­vo­ra s va­ma, ali ovaj put je mo­že­mo po­ve­za­ti s do­ga­đa­ji­ma u Ka­ta­lo­ni­ji. Mno­gi tu si­tu­aci­ju us­po­re­đu­ju s Is­trom. - Ka­ta­lo­ni­ja je vr­lo bo­ga­ta sre­di­na s iz­u­zet­nim eko­nom­skim po­ka­za­te­lji­ma i či­nje­ni­ca je da bi nje­zi­nom po­ten­ci­jal­nom neo­vis­noš­ću Špa­njol­ska mno­go iz­gu­bi­la. Ia­ko pos­to­ji po­vez­ni­ca s Is­trom - obje re­gi­je upla­ću­ju u cen­tral­nu bla­gaj­nu pu­no vi­še ne­go što im se vra­ća - mis­lim da je Is­tru pu­no toč­ni­je us­po­re­di­ti s auto­nom­nim ta­li­jan­skim re­gi­ja­ma Fri­uli - Venezia Gi­ulia ili Tren­ti­no - Al­to Adi­ge.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te uop­će po­s­ljed­nje do­ga­đa­je u Ka­ta­lo­ni­ji oko re­fe­ren­du­ma

Ex­press:

Ex­press:

o sa­mos­tal­nos­ti? - Sma­tram da rje­še­nje ko­je že­li ve­ći­na Ka­ta­lo­na­ca tre­ba pos­ti­ći is­klju­či­vo pre­go­vo­ri­ma i u ok­vi­ru mir­nih na­po­ra i ra­zu­ma. Po­li­cij­sko nasilje, ko­je je IDS me­đu ri­jet­ki­ma tre­nut­no osu­dio, ima­lo je ne­vje­ro­ja­tan mo­bi­li­za­cij­ski uči­nak. Špa­njol­ska vla­da si je za­bi­la ve­li­ki auto­gol.

Je li Is­tri Ka­ta­lo­ni­ja ne­ki uzor sad s ob­zi­rom na re­zul­ta­te re­fe­ren­du­ma? - Is­tra i Ka­ta­lo­ni­ja ni­su us­po­re­di­ve, nji­hov po­li­tič­ki po­lo­žaj ni­je us­po­re­div. Ka­ta­lon­ci ima­ju svoj je­zik i druk­či­ju po­vi­jest od Is­tre, ko­ja je mul­ti­kul­tur­na, dvo­je­zič­na i u ko­joj us­pješ­no vla­da su­ži­vot me­đu svim gra­đa­ni­ma bez ob­zi­ra na nji­ho­vo po­dri­je­tlo ili na­ci­onal­nost.

Stal­no se prov­la­či ta te­za o sa­mos­tal­nos­ti Is­tre. Ko­li­ke su re­al­ne šan­se da se ta­kav re­fe­ren­dum ika­da do­go­di u Hr­vat­skoj? - To ni­je po­li­ti­ka IDS-a. Ono što mi že­li­mo je vi­so­ki stu­panj re­gi­onal­ne auto­no­mi­je Is­tre, od­nos­no da gra­đa­ni Is­tre sa­mi od­lu­ču­ju o nov­cu ko­ji su za­ra­di­li svo­jim ra­dom.

Ka­ko gle­da­te na od­no­se sa Slo­ve­ni­jom na­kon pre­su­de o gra­ni­ci? Ko­je je po va­ma rje­še­nje? - Ni­ko­me ni­je u in­te­re­su iz­bi­ja­nje in­ci­de­na­ta, naj­ma­nje hr­vat­skim i slo­ven­skim sa­vu­drij­skim ri­ba­ri­ma, ko­ji od ri­ba­re­nja ži­ve. Gra­đa­ni Is­tre ne vo­le gra­ni­ce, naš je men­ta­li­tet otvo­ren i su­sret­ljiv. Mi će­mo in­zis­ti­ra­ti na di­ja­lo­gu, ali će­mo bez iz­nim­ke šti­ti­ti in­te­re­se svo­jih gra­đa­na.

Ex­press:

Ex­press:

Ex­press:

Gra­đa­ni Is­tre ne vo­le gra­ni­ce, pro­ble­me sa Slo­ve­no­jom tre­ba rje­ša­va­ti di­ja­lo­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.