Čiš­će­nje jav­nog pros­to­ra od kul­tu­re je­di­ni je ‘mo­dus ope­ran­di’ HDZ-ovih ta­li­ba­na

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še:

Od­ga­đa­nje ma­ni­fes­ta­ci­je Noć ka­za­li­šta na “ini­ci­ja­ti­vu” sa­mo­zva­nih “ču­va­ra re­vo­lu­ci­je” iz Udru­ge hr­vat­skih bra­ni­te­lja Do­mo­vin­skog ra­ta 91. i nje­zi­na pred­sjed­ni­ka Mla­de­na Pav­ko­vi­ća, jer se nje­zin naj­av­lje­ni po­če­tak, 18. stu­de­nog, pok­lo­pio s Da­nom sje­ća­nja na Vukovar i Ška­br­nju, mo­žda je po­naj­bo­lji in­di­ka­tor sta­nja da­nas u Hr­vat­skoj. Tra­ge­di­ja Vu­ko­va­ra je za tu po­pu­la­ci­ju sa­mo zgo­dan po­vod, od­nos­no naj­ku­rent­ni­ja “va­lu­ta” u njihovim ap­surd­nim obra­ču­ni­ma sa stvar­noš­ću, slič­no kao Sre­bre­ni­ca u BiH. Na­rav­no, ni­jed­na slič­na “inicijativa” ne mo­že pro­ći bez Sr­ba, “de­žur­nih ne­pri­ja­te­lja” ko­ji ni­kad ne mo­gu oma­nu­ti. “Dak­le, dok će se mno­gi pri­sje­ća­ti naj­te­žih da­na ti­je­kom hr­vat­skog obram­be­nog Do­mo­vin­skog ra­ta, obi­la­zi­ti gro­bo­ve, pa­li­ti svi­je­će i oda­va­ti po­čast ne­vi­no stra­da­lim Hr­va­ti­ma, u ve­ći­ni ka­za­liš­nih i inih dvo­ra­na lju­di će se za­bav­lja­ti uz ne­ke od ka­za­liš­nih pred­sta­va, me­đu ko­ji­ma će, kao i sva­ke go­di­ne, bi­ti i onih či­ji su auto­ri sr­bi­jan­ski pis­ci”, na­pi­sao je Pav­ko­vić. Me­đu­tim, ia­ko bi­zar­na i in­fan­til­na, ova “inicijativa” ni­je naj­važ­ni­ji mo­ment u ovom druš­tve­nom su­no­vra­tu, ne­us­po­re­di­vo vi­še za­pre­paš­ću­je la­ko­ća ko­jom je ona proš­la, go­to­vo bez ot­po­ra i kao ne­što što se sa­mo po se­bi po­dra­zu­mi­je­va. Prin­cip je već ne­bro­je­no pu­ta is­ku­šan - ne­ko­li­ci­na des­truk­tiv­nih po­je­di­na­ca da­li su se­bi bi­an­co cer­ti­fi­kat za zas­tu­pa­nje ci­je­le jed­ne po­pu­la­ci­je, bra­ni­te­lja, bez ob­zi­ra na ne­dos­ta­tak bi­lo kak­vog le­gi­ti­mi­te­ta. Mno­go pu­ta do­sad kons­ta­ti­ra­no je Ovo što se do­ga­đa u Hr­vat­skoj po­s­ljed­njih go­di­na, ta­ko­đer, neo­do­lji­vo pod­sje­ća na onaj poz­na­ti eks­pe­ri­ment sa ža­ba­ma ko­je se mo­gu bez pru­ža­nja ot­po­ra sku­ha­ti u klju­ča­loj vo­di, ali pod uvje­tom da se vo­da pos­tup­no za­gri­ja­va do toč­ke klju­ča­nja ka­ko ga­la­ma raz­no­raz­nih “bra­ni­te­lja” neo­do­lji­vo pod­sje­ća na dje­lo­va­nje čel­ni­ka SUBNOR-a u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji ko­ji se, do­du­še, uglav­nom bio “spe­ci­ja­li­zi­rao” za film i knji­žev­nost, a ma­nje za ka­za­li­šte. Me­đu­tim, te us­po­red­be ne sto­je do kra­ja: SUBNOR je za raz­li­ku od hr­vat­skih “ču­va­ra re­vo­lu­ci­je” bio stro­go kon­tro­li­ra­na or­ga­ni­za­ci­ja i ne­ka vr­sta ide­olo­ške pre­to­ri­jan­ske gar­de re­ži­ma. HDZ, ko­ji je idej­ni tvo­rac i vlas­nik “autor­skih pra­va” na ovaj fe­no­men, već po­odav­no ne­ma kon­tro­lu nad njim, ne­go mu se po­da­nič­ki po­vi­nu­je, iz­u­zev pe­ri­oda vla­da­vi­ne Ive Sa­na­de­ra ko­ji je su­ve­re­no kon­tro­li­rao te pro­ce­se i bio nji­hov idej­ni tvo­rac. Da­naš­nja “do­ga­đa­nja bra­ni­te­lja” su svo­je­vr­s­ni pa­ra­doks ko­ji mo­že­mo na­zva­ti ne­kak­vim hr­vat­skim sin­dro­mom Fran­kens­te­in, što pred­stav­lja ključ­nu raz­li­ku u dje­lo­va­nju ovih dvi­ju gru­pa­ci­ja, SUBNOR-a i “ču­va­ra re­vo­lu­ci­je”. Ovo što se do­ga­đa u Hr­vat­skoj po­s­ljed­njih go­di­na, ta­ko­đer, neo­do­lji­vo pod­sje­ća na onaj poz­na­ti eks­pe­ri­ment sa ža­ba­ma ko­je se mo­gu bez pru­ža­nja ot­po­ra sku­ha­ti u klju­ča­loj vo­di, ali pod uvje­tom da se vo­da pos­tup­no za­gri­ja­va do toč­ke klju­ča­nja. Ovaj slu­čaj je za­pra­vo po­ka­zao ka­ko je u Hr­vat­skoj vo­da po­odav­no pro­klju­ča­la i da su “ljud­ske ža­be” kli­nič­ki mr­tve, sa­mo im to još nit­ko ni­je re­kao. Ovak­vo ne­što je do pri­je ne­ko­li­ko go­di­na bi­lo ne­za­mis­li­vo i spa­da­lo je u do­me­nu znans­tve­ne fan­tas­ti­ke. Pos­tav­lja se pi­ta­nje kad je ovaj eks­pe­ri­ment za­po­čeo, od­nos­no tko je pot- pa­lio va­tru. Fa­tal­no “kri­vo sras­ta­nje” uš­lo je u za­vr­š­nu fa­zu on­da kad je To­mis­lav Ka­ra­mar­ko he­ros­trat­ski ins­tru­men­ta­li­zi­rao bra­ni­telj­sku po­pu­la­ci­ju za ne­ke svo­je krat­ko­roč­ne ci­lje­ve i ne­što kas­ni­je pos­ta­vio Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća na mjes­to mi­nis­tra kul­tu­re. Me­đu­tim, toč­ka lo­ma bio je tre­nu­tak kad su se ta­daš­nji pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić i biv­ši pred­sjed­nik SDP-a Zoran Mi­la­no­vić upe­ca­li na Ka­ra­mar­kov ma­mac te sprem­no pris­ta­li sta­ti­ra­ti u tom eks­pe­ri­men­tu, pov­la­đu­ju­ći Ka­ra­mar­ko­vim pre­to­ri­jan­ci­ma. Ovo što ra­di no­vi pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić da­nas za­pra­vo je nas­ta­vak te po­li­ti­ke. Hr­vat­ski SDP je na ne­ki na­čin pre­tvo­ren u svo­je­volj­nog ta­oca raz­no­raz­nih “ču­va­ra re­vo­lu­ci­je”, od­nos­no mo­že se go­vo­ri­ti o ne­koj vr­sti Stoc­k­holm­skog sin­dro­ma, što je na naj­bo­lji na­čin de­mons­tri­rao sam Ber­nar­dić ša­lju­ći svad­be­nu čes­tit­ku no­tor­nom Ve­li­mi­ru Bu­jan­cu. Ono što pred­stav­lja “cen­zu­ra” No­ći ka­za­li­šta za hr­vat­sko druš­tvo, kao in­di­ka­tor, to je ova čes­tit­ka za SDP. In­fan­til­nost tak­ve po­li­ti­ke ogle­da se u ni­kad ni­žem rej­tin­gu naj­ja­če hr­vat­ske opor­be­ne stran­ke. U ci­je­lom tom pro­ce­su ne­mjer­lji­vu ulo­gu odi­gra­li su me­di­ji. Ko­li­ko se da­nas mo­že dje­lo­va­ti da se si­tu­aci­ja po­pra­vi? I mo­že li se to uop­će? Stva­ri u tom seg­men­tu ni­su ni­ma­lo ru­ži­čas­te. Do­bar je pri­mjer uki­da­nje emi­si­je “Hr­vat­ska uži­vo” na HRT-u, ko­ja se emi­ti­ra­la vi­še od de­set go­di­na, što ne­ma to­li­ko ve­ze s ovom te­mom, ali je ta­ko­đer svo­je­vr­s­ni in­di­ka­tor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.