Zem­lje re­gi­je ipak ja­ča­ju svo­ju su­rad­nju

Express - - PRVA STRANICA -

U Skop­lju je odr­žan ve­li­ki re­gi­onal­ni sum­mit vi­še od 150 gos­po­dar­stve­ni­ka i po­li­tič­kih li­de­ra ze­ma­lja biv­še Ju­gos­la­vi­je. An­drej Plen­ko­vić je tre­bao bi­ti zvi­jez­da pre­mi­jer­skog pa­ne­la, ali kao i pot­pred­sjed­ni­ca Mar­ti­na Da­lić, ipak je bio spri­je­čen do­ći. Zem­lje re­gi­je se po­ku­ša­va­ju ja­če in­fras­truk­tur­no po­ve­za­ti kako bi kao re­gi­ja bi­li kon­ku­rent­ni­ji. “Je­di­na pre­pre­ka smo mi, ne mo­že­mo ni­ko­ga kri­vi­ti” re­kao je al­ban­ski pre­mi­jer Edi Ra­ma. (ip) U tjed­ni­ku Ex­press od 6. lis­to­pa­da 2017. no­vi­nar­ka Iva­naIv Bo­dro­žić iz­no­si ne­is­ti­ni­te či­nje­ni­ce ko­ji­ma me do­vo­di­do u ve­zu s na­cr­tom Obi­telj­skog za­ko­na ko­ji je u jed­nom da­nu ski­nut s jav­ne ras­pra­ve. Ka­oKa pr­vo, ni­je is­ti­na da sam ja bi­la mi­nis­tri­ca obi­te­lji i dde­mo­gra­fi­je ne­go sam bi­la mi­nis­tri­ca so­ci­jal­ne po­li­ti­ke­po i mla­dih. Ni­je is­ti­na da je na­crt obi­telj­skog za­ko­na­za ko­ji je u jed­nom da­nu po­vu­čen iz­ra­di­la rad­na­ra sku­pi­na ko­ju sam ja ime­no­va­la. Da je va­ša no­vi­nar­ka­no ima­la na­mje­ru in­for­mi­ra­nja, a ne de­zin­for­mi­ra­njam i kle­ve­te, bi­lo bi do­volj­no da je po­gle­da­la na webw stra­ni­cu Mi­nis­tar­stva za de­mo­gra­fi­ju i naš­la bi od­lu­ku­od o ime­no­va­nju rad­ne sku­pu­ne ko­ju je pot­pi­sa­la­sa mi­nis­tri­ca Mur­ga­nić. Os­ta­le pa­ušal­ne pro­cje­ne i zz­lob­ne ko­men­ta­re va­še no­vi­nar­ke, a ve­za­ne uz mojm pri­vat­ni ži­vot, ne­ću ko­men­ti­ra­ti. Tra­žim de­man­ti ne­is­ti­ni­tih­ne či­nje­ni­ca, a za­šti­tu ću po­tra­ži­ti i prav­nim pu­tem.pu S po­što­va­njem! Ber­nar­di­caBe Ju­re­tić Ro­žman

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.