Tre­ba ra­di­ti pred­sta­ve ko­je će bi­ti sa­ti­rič­ne i oš­tre te tre­ba ići do kra­ja. Ne an­ti­ci­pi­ram una­pri­jed, čak ni ne raz­miš­ljam kako će se pu­bli­ci svi­dje­ti pred­sta­va

Express - - PRVA STRANICA -

uvi­jek iz­no­va mo­ra­ju bra­ni­ti ne­kak­ve ljud­ske, sva­či­je vri­jed­nos­ti. “Stva­ri u druš­tvu ni­kad ni­su cr­no-bi­je­le. Ako se stva­ri sve­du sa­mo na dvi­je op­ci­je, on­da je to si­vo bi­va­nje. Kad go­vo­rim o se­bi, tre­bam do­pus­ti­ti da ne­ki lju­di ne raz­miš­lja­ju kao i ja, a ne kao da sam ja taj net­ko tko odre­đu­je što je me­ri­tum stva­ri, ne­kak­va re­fe­rent­na toč­ka u druš­tvu“, nas­tav­lja glu­mac. Ko­li­ko god da pred­sta­va pre­tre­sa ste­re­oti­pe i pre­dra­su­de, ona to ra­di na pris­tu­pa­čan i, prije sve­ga, du­ho­vit na­čin. Me­đu­tim, ko­li­ko god bi­lo du­ho­vi­tos­ti, Pe­rić na­gla­ša­va da pred­sta­va ni­kad ni­je sa­mo pu­ka i bez­az­le­na za­ba­va. Jednako ta­ko ne mis­li ni da je pred­sta­va “Us­tav RH” te­mom boc­nu­la u osi­nje gni­jez­do. “To ni­je bi­la na­mje­ra pred­sta­ve ni­ti sam ja to ta­ko shva­tio. Mo­žda net­ko tko ni­je gle­dao pred­sta­vu ima pro­jek­ci­ju ili kons­truk­ci­ju o če­mu pred­sta­va go­vo­ri, po­seb­no ako se sve sve­de sa­mo na jed­nog Hr­va­ta i jed­nog Sr­bi­na, je­dan je gay tran­sves­tit, a dru­gi Sr­bin, pa u tom smis­lu. Svat­ko tko je gle­dao pred­sta­vu, pa bi­la ta oso­ba i iz kon­zer­va­tiv­ni­jeg pro­se­dea, shva­ća da to ni­je tak­va pred­sta­va“, objaš­nja­va Pe­rić i go­vo­ri da mu je bi­lo ja­ko za­bav­no, uz ci­je­lu eki­pu, stva­ra­ti ulo­gu pro­fe­so­ra Vje­ke Kra­lja. Či­ni se kao da se slje­de­ća te­ma ne­ka­ko pri­rod­no za­ro­ti­ra­la oko te­me po­ima­nja sek­su­al­nos­ti jer Bor­ko Pe­rić i u naj­no­vi­jem fil­mu Sta­nis­la­va To­mi­ća “La­vi­na” igra ins­truk­to­ra ski­ja­nja, ho­mo­sek­su­al­ca, ko­ji je part­ner s li­kom Fra­nje (Sto­jan Ma­ta­vulj). “To je ko­me­di­ja u ko­joj je ta ho­mo­sek­su­al­nost se­kun­dar­na stvar, ona sa­mo do­dat­no kom­pli­ci­ra glav­nu rad­nju, os­vje­ža­va raz­rje­še­nje“, po­ku­ša­va glu­mac za­met­nu­ti film­ski po­lju­bac dva mu­škar­ca ko­ji su gle­da­te­lji već ima­li pri­li­ke vi­dje­ti. “Film uop­će ne­ma na­mje­ru po­dri­va­ti ne­kak­ve ide­olo­ške su­ko­be ili rod­ne te­me. To je jed­na la­ga­na ko­me­di­ja ko­ja se že­li svi­dje­ti pu­bli­ci, bi­ti pit­ka”, za­klju­ču­je Pe­rić što­ri­ju o “La­vi­ni”. S ob­zi­rom na to da žes­to­ko “de­re” po ka­za­liš­nim ko­me­di­ja­ma, za­ni­ma­lo me ne­dos­ta­ju li mu “oz­bilj­ne, dram­ske” ulo­ge, ali on od­go­va­ra da je čak i ulo­ga Vje­ke Kra­lja jed­na oz­bilj­na i dram­ska ulo­ga s ele­men­ti­ma hu­mo­ra. “Sva­ka ulo­ga je dram­ska i oz­bilj­na. Sni­mio sam fil­mo­ve ko­ji su oz­bilj­ni­je ko­me­di­je i žan­rov­ski dra­me, ta­ko da sam is­ku­šao sve vr­ste i žan­ro­ve i u ka­za­li­štu i na fil­mu. Ali hu­mor je neo­do­ljiv op­će­ni­to u ži­vo­tu, ne sa­mo u ka­za­li­štu, jer je va­žan. On je ključ za sve. Svi te­ži­mo to­me da bu­de­mo odu­šev­lje­ni. Kao i u ži­vo­tu, svi se ve­se­li­mo hu­mo­ru i ra­dos­ti. Ne znam je li it­ko ikad re­kao: ‘Bo­že, kako nam je bi­lo li­je­po na spro­vo­du. Mo­ra­mo to po­no­vi­ti’. Eto...”, ša­li se Bor­ko u svo­jem sti­lu. Lju­di se ima­ju po­tre­bu na­smi­ja­ti, za­ba­vi­ti, hu­mor ide iz ži­vo­ta, sma­tra Bor­ko. Po­seb­no je za­nim­lji­vo kod sa­ti­rič­nih pred­sta­va što is­mi­ja­va­ju ljud­ske ma­ne, ali glu­mac sma­tra da je ja­ko bit­no da je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.