Al­ba ima bi­je­li tar­tuf, Péri­gord cr­ni, Is­tra bi­je­li, tri crna i za sva­kog vi­no

Express - - EXPRESS -

Pa­met­ni­ja je svi­nja od psa. Za­to je os­ta­la bez pos­la. Vo­di­li su ih ne­kad u šu­me oko Mir­ne da tra­že tar­tu­fe i do­bro su to ra­di­le, sa­mo što bi do­bar dio pro­na­đe­nih sku­po­cje­nih glji­va sa­me i po­je­le. Tra­ži­le su ih i ko­ze, no na tom spe­ci­ja­li­zi­ra­nom dje­li­ću tr­ži­šta ži­vo­tinj­skog ra­da po­bi­je­dio je pas. Pro­dao se za ko­la­čić ko­jim ga vlas­nik na­gra­đu­je na­kon što na­nju­ši bla­go ko­je ras­te pod zem­ljom, obič­no uz ko­ri­jen hras­ta, buk­ve, to­po­le, vr­be i bri­jes­ta. Li­va­de, is­tar­ska pri­jes­tol­ni­ca tar­tu­fa, bo­re se za sla­vu ko­ju ima­ju Al­ba, gra­dić u jed­noj od naj­poz­na­ti­jih ta­li­jan­skih vin­skih re­gi­ja Pi­je­mon­tu, i Péri­gord u fran­cu­skoj Ak­vi­ta­ni­ji, ne­da­le­ko od Bor­de­auxa, vje­ro­jat­no naj­poz­na­ti­jeg vin­sko­ga gra­da u svi­je­tu. No u Li­va­da­ma, za raz­li­ku od Al­be i Péri­gor­da, tar­tu­fa ima ci­je­le go­di­ne, a i vi­še vi­na ko­ja im pris­ta­ju. Ita­li­ja uži­va dva mje­se­ca u bi­je­lom, od kra­ja lis­to­pa­da do pro­sin­ca Fran­cu­ska ima sa­mo cr­ni, ko­je­mu je se­zo­na od pro­sin­ca do ožuj­ka, a Is­tra ima bi­je­li tar­tuf či­ja je se­zo­na već po­če­la, te čak tri crna, ka­žu u res­to­ra­nu Ži­gan­te u Li­va­da­ma. Od cr­nih, je­dan je zim­ski, a dva su ljet­na pa se u Is­tri ci­je­le go­di­ne mo­že uži­va­ti u gur­man­skim glji­va­ma či­ju aro­mu us­po­re­đu­ju sa šum­skim tlom, mje­ša­vi­nom čo­ko­la­de i zem­lje, ali i sa sta­rim ča­ra­pa­ma. To je do­jam, valj­da, onih ko­ji­ma se tar­tu­fi ni­su do­pa­li. ak­vih ni­je bi­lo pro­tek­log vi­ken­da u Li­va­da­ma gdje je po­čeo Sa­jam tar­tu­fa ko­ji se nas­tav­lja sva­ku su­bo­tu i ne­dje­lju do 19. stu­de­nog, a uklju­ču­je i iz­lož­bu vi­na, pr­šu­ta, ko­ba­si­ca, si­ra, me­da, ulja, ra­ki­ja..., te de­mons­tra­ci­ju tra­že­nja tar­tu­fa u šu­mi. Glav­na atrak­ci­ja su je­la s tar­tu­fi­ma. Chef Da­mir Mo­dru­šan i eki­pa res­to­ra­na Zi­gan­te po­ka­za­li su da ima­ju i vi­na ko­ja sa­vr­še­no pris­ta­ju je­li­ma s tar­tu­fi­ma. Uz car­pac­cio od bo­ška­ri­na s cr­nim tar­tu­fom po­nu­di­li su Mal­va­zi­ju 2016. s bi­je­le zem­lje, vi­no ko­je ima sna­gu i svje­ži­nu, pa se čak i u je­sen­ske da­ne is­ka­zu­je kao pro­lje­će u ča­ši. Slas­na mje­ša­vi­na sa­uvig­no-

Tna, char­don­naya i si­vog pi­no­ta Fras­co 2015. fi­no je po­pra­ti­la ta­gli­atel­le s mas­la­ce­om i bi­je­lim tar­tu­fom, a uz bif­tek s bi­je­li tar­tu­fom pos­lu­ži­li su Te­ra­no Gran ri­ser­va 2013. s po­lo­ža­ja San Ste­fa­no. Ri­ser­va ili re­ser­va su oz­na­ke ko­je u Ita­li­ji i Špa­njol­skoj zna­če i da je vi­no od­le­ža­lo odre­đe­ne go­di­ne u ba­čva­ma i bo­ci, a gran ri­ser­va pi­še se na još zre­li­ja vi­na. To ne odre­đu­ju dr­žav­ne ili lo­kal­ne vlas­ti, ne­go pro­izvo­đa­či ko­ji sa­mi kon­tro­li­ra­ju i pri­dr­ža­va­ju li ih se svi. Kod nas tak­vih pra­vi­la ne­ma, no ovaj fi­ni te­ran od­le­žao je 18 mje­se­ci u kom­bi­na­ci­ji ma­lih i ve­li­kih ba­ča­va, pa po­pri­lič­no vre­me­na i u bo­ci. Za kraj ovog de­gus­ta­cij­skog me­ni­ja sti­gao je za­ba­ione, de­sert za odras­le ko­ji sa­dr­ži al­ko­hol, svo­je­vr­s­ni sla­do­led od tar­tu­fa s lješ­nja­ci­ma. ela s tar­tu­fi­ma pred­sto­je­ća će go­to­vo dva mje­se­ca pri­pre­ma­ti i gos­ti, che­fo­vi dru­gih res­to­ra­na, pa se po­sjet slo­bod­no mo­že po­no­vi­ti. Iako se na­mir­ni­ce mo­žda i ne raz­li­ku­ju pu­no, šan­sa da se na­le­ti na is­to je­lo bit će vr­lo ma­la. No tre­ba do­bro pa­zi­ti u kak­vom se druš­tvu pre­pu­šta ovim gas­tro­nom­skim uži­ci­ma jer se tar­tu­fi­ma pri­pi­su­ju i afro­di­zi­jač­ka svoj­stva. Zbog to­ga su ih cr­k­ve­ne vlas­ti u sred­njem vi­je­ku za­bra­ni­le re­dov­ni­ci­ma. Bo­ja­li su se da bi mo­gli za­bo­ra­vi­ti na svo­je zva­nje. Pr­vi da­ni Saj­ma tar­tu­fa pok­lo­pi­li su se i s (na­ža­lost) je­di­nim vi­ken­dom Fes­ti­va­la pr­šu­ta u Ti­nja­nu. Ta­mo su se mo­gli ku­ša­ti su­ho­mes­na­ti spe­ci­ja­li­te­ti iz Is­tre, Pri­mor­ja, Dal­ma­ci­je, Ita­li­je, Aus­tri­je, Nje­mač­ke i Špa­njol­ske. Na ocje­nji­va­nju su bi­le dvi­je ka­te­go­ri­je, služ­be­no su to bi­li dim­lje­ni i ne­dim­lje­ni pr­šu­ti, a nes­luž­be­no su ih na­zi­va­li is­tar­ski i dal­ma­tin­ski. Ocje­nji­va­či­ma su naj­u­kus­ni­ji bi­li oni ko­je su na­pra­vi­li Mla­den Duj­mo­vić iz Is­tre te Eu­ro­de­li­ka­te­se iz Dal­ma­ci­je.

JOsim u šu­ma­ma uz is­tar­ske ri­je­ke Mir­nu, Dra­go­nju, Pa­zin­či­cu i Ra­šu, tar­tu­fa ima i uz oba­le Sa­ve, Une, Bo­su­ta i Spa­čve, u Po­dra­vi­ni, pa i

u za­dar­skom za­le­đu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.