Kad bi HDZ oz­bilj­ni­je ko­pao po Ud­bi, ko­pao bi po vlas­ti­toj utro­bi

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na HDZ je žes­to­ko op­tu­ži­vao ta­daš­njeg pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća da od­bi­ja­njem iz­ru­če­nja Jo­si­pa Per­ko­vi­ća nje­mač­kom su­du šti­ti ud­ba­ške ubo­ji­ce. A on­da je jed­na­kom žes­ti­nom od­bio Mi­la­no­vi­ćev pri­jed­log da se os­nu­je sa­bor­sko Is­traž­no po­vje­rens­tvo o Ud­bi. Da­nas, pak, ko­ris­ti Is­traž­no po­vje­rens­tvo za Agro­kor ka­ko bi od­go­vor­nost za rast i pro­past Ivi­ce To­do­ri­ća sva­lio na le­đa ud­ba­ša. Pr­vo na Sti­pu Me­si­ća, a on­da i na nje­go­va paj­da­ša Jo­si­pa Ma­no­li­ća. Glav­no pi­ta­nje bi­lo je je­su li Me­sić i Ma­no­lić for­si­ra­li pr­vo oca An­tu, a za­tim i si­na Ivi­cu To­do­ri­ća. Mi­li­jan Br­kić, glav­ni HDZ-ov is­ljed­nik u po­vje­rens­tvu, kons­tant­no se vra­ćao na nji­ho­vu ulo­gu u ras­tu Agro­ko­ra, sup­til­no ih po­ve­zu­ju­ći s biv­šim re­ži­mom, da bi Vla­di­mir Šeks na­po­kon ski­nuo ru­ka­vi­ce. “Pri­je tri-če­ti­ri go­di­ne do­šao sam do do­ka­za da je Sti­pe Me­sić bio su­rad­nik Služ­be dr­žav­ne si­gur­nos­ti, i to iz uvje­re­nja”, iz­ja­vio je ne­dav­no u in­ter­v­juu Glo­bu­su. “Ta se su­rad­nja svo­di­la na nje­go­ve ocje­ne o po­li­tič­kim do­ga­đa­ji­ma i po­je­di­nim lju­di­ma i tra­ja­la je od 1956. do 1971. go­di­ne. Služ­ba ju je oz­na­či­la kao nje­go­vu pa­tri­ot­sku ak­tiv­nost”. Po­vez­ni­ca je, dak­le, jas­na: Me­sić je ra­dio za Ud­bu, Me­sić je bio do­bar s An­tom To­do­ri­ćem, baš kao i Ma­no­lić, te je u nji­ho­vo do­ba i pod nji­ho­vim, dak­le “ud­ba­škim” po­kro­vi­telj­stvom, po­čeo rast Agro­ko­ra. To je ok­vir ko­ji je HDZ pos­ta­vio u ra­du Is­traž­nog po­vje­rens­tva. I bio I ta­ko smo doš­li do pa­ra­dok­sal­ne si­tu­aci­je. HDZ ni­je že­lio is­tra­ži­va­ti Ud­bu dok je za to imao pri­li­ke u Sa­bo­ru i po­vod u vi­du “lexa Per­ko­vić” je to Br­ki­ćev i Šek­sov obra­čun s Me­si­ćem i Ma­no­li­ćem pre­ko ta­ko­zva­nog “cr­ve­nog taj­ku­na” To­do­ri­ća. Što i ni­je ne­lo­gič­no. Du­go je Mi­ros­lav Ku­tle bio per­so­ni­fi­ka­ci­ja stra­nač­kog taj­ku­na, a “ku­tle­raj” slu­žio kao si­no­nim za kri­mi­nal­nu pre­tvor­bu i pri­va­ti­za­ci­ju. Zbog Ku­tle, ta­ko­zva­nog “cr­nog taj­ku­na”, ci­je­la des­na frak­ci­ja HDZ-a na­la­zi­la se u po­dre­đe­nom po­lo­ža­ju u stran­ci. Sad su naš­li To­do­ri­ća da us­pos­ta­vi rav­no­te­žu. Sad je i li­be­ral­na frak­ci­ja do­bi­la svoj “ku­tle­raj”. A on je, na­rav­no, iz­rod Ud­be. ta­ko smo doš­li do pa­ra­dok­sal­ne si­tu­aci­je. HDZ ni­je že­lio is­tra­ži­va­ti Ud­bu dok je za to imao pri­li­ke u Sa­bo­ru i po­vod u vi­du “lexa Per­ko­vić”. Ali za­to ko­ris­ti po­vje­rens­tvo za “lex Agro­kor” ka­ko bi otvo­rio Pan­do­ri­nu ku­ti­ju i na Ivi­cu To­do­ri­ća kre­nuo od Ud­be. I pri­tom biv­šeg HDZ-ova taj­ni­ka, pre­mi­je­ra, pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, ono­ga ko­ji je na­vod­no že­lio sta­ri­jeg To­do­ri­ća u Vla­di, op­tu­žio da je u jed­nom pe­ri­odu dra­go­volj­no ra­dio za Ud­bu. No to je oči­to HDZ-ov mo­dus ope­ran­di. Ta stran­ka Ud­be se hva­ta pri­god­ni­čar­ski. Obič­no kad njo­me tre­ba ne­ko­ga jav­no od­stri­je­li­ti. Ali kad do­bi­je pri­li­ku Ud­bom se ba­vi­ti sus­tav­ni­je, pre­ko Is­traž­nog po­vje­rens­tva, on­da obič­no po­dvi­je rep. Što je po­sve ra­zum­lji­vo: kad bi HDZ oz­bilj­ni­je ko­pao po Ud­bi, ko­pao bi po vlas­ti­toj utro­bi. Ud­ba se, ka­ko nas je to HDZ učio pro­tek­lih dva­de­set i ku­sur go­di­na, uvi­jek do­ga­đa ne­kom dru­gom.

I

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.