Ge­ne­ra­li pos­li­je bit­ke smiš­lja­ju pla­no­ve

Express - - PRVA STRANICA -

Proš­la su dva tjed­na ot­ka­ko je Da­vor Ber­nar­dić naj­a­vio da in­ten­ziv­no ra­de na pla­nu za spas Agro­ko­ra. Iako je proš­lo de­vet mje­se­ci od iz­bi­ja­nja kri­ze u kon­cer­nu, a SDP de­be­lo kas­ni sa svo­jim ide­ja­ma, od tog pla­na ne­ma još ni­šta. SDP-ovac Gor­dan Ma­ras je re­kao tek da bi oni omo­gu­ći­li za­ra­du na Agro­ko­ru do­ma­ćim inves­ti­to­ri­ma, a ne stran­ci­ma. Ka­ko bi to iz­ve­li, za­sad je ne­poz­na­ni­ca. S kon­kret­nim rje­še­nji­ma SDP-ov­ci su u slu­ča­ju Agro­ko­ra is­pa­li ge­ne­ra­li pos­li­je bit­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.