Nas­tu­pa­li su na ‘gro­und ze­ro’ Twin Tower­sa u New Yor­ku, u sje­di­štu NATO-a, u Va­ti­ka­nu, na MTV-u, obra­đi­va­li Phar­rel­la Wil­li­am­sa, Duft Punk...

Express - - PRVA STRANICA -

kao me­ka­na si­la voj­ske ko­ju pred­stav­lja, pr­vo so­vjet­ske, po­tom ru­ske. Taj duh da­nas se oči­tu­je i u tak­vim glaz­be­nim epi­zo­da­ma kao što su ver­zi­je an­sam­bla pje­sa­ma, po­put “Hap­py” Phar­rel­la Wil­li­am­sa ili “Get Luc­ky” Daft Pun­ka, us­po­re­do s tra­di­ci­onal­nim re­per­to­arom na­rod­nih pje­sa­ma, kao što su “Ka­lin­ka” ili “Ka­ću­ša”. Kao naj­a­vu kon­cer­ta u Li­sin­skom, Ne­mo­gu­će je odi­je­li­ti jed­no od dru­go­ga. Zbo­ru mu­ška­ra­ca, re­dom voj­ni­ka re­vo­lu­ci­je, te­melj­na je ulo­ga da slu­ži svo­joj do­mo­vi­ni i po­du­pi­re je te po­di­že mo­ral is­crp­lje­nim tru­pa­ma. Zbor či­ni do­is­ta ta­ko - sla­vi re­vo­lu­ci­onar­ni ide­al, omo­gu­ću­ju­ći dru­gi­ma da po­nov­no pro­ži­ve duh Ok­to­bar­ske re­vo­lu­ci­je i ju­riš na Zim­ski dvo­rac. Gla­so­vi tih mu­ška­ra­ca, voj­ni­ka, za slu­ša­te­lje Zbo­ra pos­ta­li su glas pot­pu­no no­ve Ru­si­je, glas So­vje­ta”. U pr­vim go­di­na­ma zbo­ra to ta­ko sva­ka­ko jest bi­lo. Bez sum­nje i on­da kad je zbor nas­tu­pao pod ime­nom Cr­ve­ne ar­mi­je ka­ko bi po­di­zao bor­be­ni duh mi­li­ju­na so­vjet­skih voj­ni­ka na­su­prot na­ci- sti­ma. Me­đu­tim, tvr­di­ti da je to ta­ko još i da­nas. Me­đu 50 ze­ma­lja na svim kon­ti­nen­ti­ma svi­je­ta u ko­ji­ma je Zbor Cr­ve­ne ar­mi­je nas­tu­pao na­la­zi se čak i Va­ti­kan, kad je pa­pa Ivan Pa­vao II. imao pri­li­ku ču­ti, me­đu os­ta­lim, nji­ho­vu “Ave Ma­ria”, ko­ja je i ina­če stan­dar­dan dio re­per­to­ara. Či­nje­ni­ca je i to da NATO-ove služ­be­ne stra­ni­ce još pam­te gos­to­va­nje glaz­be­nih “cr­ve­no­ar­me­ja­ca” u odo­ra­ma u sto­že­ru Sje­ver­no­atlant­skog sa­ve­za, kad se još ni­je či­ni­lo da bi neo­hlad­no­ra­tov­ski su­kob mo­gao opet tres­ti sve krh­ki­je te­me­lje čo­vje­čans­tva. Ili da je an­sambl s Le­nin­grad Cowboysi­ma na do­dje­li MTV-je­ve glaz­be­ne na­gra­de 1994. iz­vo­dio “Swe­et Ho­me Ala­ba­ma”. Do da­nas je onih 7000 nas­tu­pa di­ljem svi­je­ta po­pra­ti­lo čak 20 mi­li­ju­na lju­di. A sad spek­takl u pu­nom sas­ta­vu sti­že i u Hr­vat­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.