Yel­lo – ‘Li­ve in Ber­lin’ (Uni­ver­sal)

Express - - PRVA STRANICA -

Pos­li­je jed­nog i je­di­nog nas­tu­pa 1983. u New Yor­ku, za­bi­lje­že­nog na plo­či ‘Li­ve at The Roxy’, le­gen­dar­ni Yel­lo pro­veo je vi­še od tri de­set­lje­ća pot­pu­no iz­o­li­ran od pu­bli­ke. Tek je pro­mo­ci­ja lanj­skog al­bu­ma ‘Toy’ fa­no­vi­ma da­la pri­li­ku za bli­ski su­sret s Di­ete­rom i Bo­ri­som na spek­tak­lu u ber­lin­skom Kraf­twer­ku. Dvos­tru­ki li­ve al­bum s 20 pje­sa­ma do­no­si pre­sjek nji­ho­ve ka­ri­je­re. Sta­ri fa­vo­ri­ti i no­ve pje­sme po­deb­lja­ni su svir­kom vr­hun­skih pra­te­ćih glaz­be­ni­ka, dok se kao vo­kal­na po­ja­ča­nja uba­cu­ju jazz di­va Ma­lia i trip-hop pje­va­či­ca Fi­fi Rong. Ako ste pro­pus­ti­li Ber­lin, mo­žda se još mo­že na­ći ulaz­ni­ca za kon­cert u Be­ču 6. pro­sin­ca. utje­caj­nom ka­li­for­nij­skom iz­da­vač­kom ku­ćom Ko­olar­row Re­cor­ds do­ni­je­la je i po­zi­ve za atrak­tiv­na pre­ko­oce­an­ska gos­to­va­nja. Za­vid­no vi­so­ka po­zi­ci­ja na pla­ka­tu za ovo­go­diš­nji nje­mač­ki Sum­mer Jam, naj­ve­ći reg­gae fes­ti­val na kon­ti­nen­tu, po­t­vr­đu­je ka­ko je Du­bi­oza ko­lek­tiv na­kon za­pa­že­nog al­bu­ma “Hap­py Mac­hi­ne” u glo­bal­nim ok­vi­ri­ma pre­uzeo ulo­gu ko­ju je pri­je igrao lon­don­ski Asi­an Dub Fo­un­da­ti­on. Svje­to­na­zor­ski su dos­ta bli­ski, a po­du­da­ra­ju se i u na­či­nu di­zaj­ni­ra­nja ose­buj­nog zvuč­nog ko­lo­ri­ta. ADF je to odra­dio s ja­kim in­dij­skim za­či­ni­ma, a DK jed­na­ko us­pješ­no s bal­kan­skom mje­ša­vi­nom. Sve ve­ći pro­met na svjet­skim po­zor­ni­ca­ma i po­za­maš­ni ho­no­ra­ri za­ra­đe­ni u pe­čal­bi mo­gli su ite­ka­ko po­mo­ći u iz­bje­ga­va­nju ne­že­lje­nih kom­pro­mi­sa na do­ma­ćem te­re­nu, ali Du­bi­oza ko­lek­tiv je ipak uš­la u pro­ces “dug­me­ti­za­ci­je”. Dok se iz ak­tu­al­nih sin­glo­va “Him­na ge­ne­ra­ci­je” i “Tre­ba mi zra­ka” još ne mo­že za­klju­či­ti ka­ko će se to re­flek­ti­ra­ti na slje­de­ći do­ma­ći al­bum, vi­de­ona­ja­ve za pred­sto­je­će kon­cer­te u Sa­ra­je­vu i Za­gre- bu mo­men­tal­no ot­kri­va­ju no­vu sli­ku naj­po­pu­lar­ni­jeg bal­kan­skog ben­da. Za­gre­bač­ku šk­va­dru po­zva­li su u Dom spor­to­va pri­god­no kos­ti­mi­ra­nom tam­bu­ra­škom obra­dom “Le­pe ti je Za­go­rje ze­le­ne”, a sa­ra­jev­sku ra­ju u Sken­de­ri­ju s glaz­be­nom pod­lo­gom iz “Bo­lje bi­ti pi­jan ne­go star”. Ra­ja je odu­šev­lje­na, šk­va­dra još i vi­še, pa je za­gre­bač­ki kon­cert iz­mje­šten iz ra­ni­je osvo­je­nog i sa­svim oče­ki­va­no opet ras­pro­da­nog Do­ma spor­to­va u du­plo ve­ću Are­nu. Dvo­ra­na na La­ni­štu opas­no je pre­glo­maz­na za sva­ki bend s al­ter­na­tiv­nim pred­z­na­kom, a to što će na kon­cer­tu Du­bi­oze bi­ti is­pu­nje­na do po­s­ljed­njeg mjes­ta po­dra­zu­mi­je­va da će raz­li­ku po­kri­ti pu­bli­ka ko­ja će do­go­di­ne s jed­na­kim en­tu­zi­jaz­mom do­če­ka­ti Mer­li­na ili Ha­li­da. U tak­voj kons­te­la­ci­ji autor­ski i per­for­mer­ski su­pe­ri­or­ni­ji Du­bi­oza ko­lek­tiv do­is­ta mo­že zvu­ča­ti kao za­mje­na za ne­pre­ža­lje­no Bi­je­lo dug­me, ali to na­ža­lost ni­je sve. U tran­sfer iz Do­ma spor­to­va u Are­nu uklju­čen je i de­fi­ni­ti­van opro­štaj od be­skom­pro­mis­nih al­ter­na­ti­va­ca i bun­tov­ni­ka ko­ji se ovim ma­ne­vrom pre­šal­ta­va­ju u pro­fi­ta­bil­ni­ju ka­te­go­ri­ju “ve­se­lih Bo­san­ca”. Mo­žda će se i Bre­ga jed­nog da­na vra­ti­ti u Sa­ra­je­vo, ali Wal­ter ne­će ni­kad!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.