Ako ni­šta dru­go, do­če­ka­li smo da se HDZ jed­nom dr­ži za­ko­na k’o pi­jan plo­ta

Sve što je HDZ ra­dio od do­la­ska Ka­ra­mar­ka kon­ta­mi­ni­ra­no je nje­go­vim ve­za­ma s To­do­ri­ćem i po­li­tič­kim pla­no­vi­ma ve­za­nim uz vlas­ni­ka Agro­ko­ra

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

HDZ ni­je mo­gao do­če­ka­ti dan kad će is­tra­ga pro­tiv Ivi­ce To­do­ri­ća i su­osum­nji­če­ni­ka u slu­ča­ju Agro­kor pos­ta­ti pra­vo­moć­na pa da mo­že na­po­kon obja­vi­ti ka­ko sa­bor­sko Is­traž­no po­vje­rens­tvo pres­ta­je s ra­dom. I to baš kad je pos­ta­lo uz­bud­lji­vo. Baš kad je HDZ-u po­če­lo go­rje­ti pod no­ga­ma. Sve je još bi­lo pod­noš­lji­vo dok su pred po­vje­rens­tvo iz­la­zi­li ra­ža­lo­va­ni HDZ-ov­ci Sti­pe Me­sić i Jo­sip Ma­no­lić, ko­je je HDZ ko­ris­tio za op­tuž­be da su upra­vo oni ra­nih de­ve­de­se­tih u svo­jim pre­mi­jer­skim man­da­ti­ma stvo­ri­li “cr­ve­nog taj­ku­na” Ivi­cu To­do­ri­ća. I mo­glo se pre­ži­vje­ti dok su za­bo­rav­lje­ni aso­vi pre­tvor­be i pri­va­ti­za­ci­je Ivan Pe­nić i Mi­lan Ko­vač tvr­di­li da ne­ma­ju poj­ma ka­ko je Agro­kor na­ras­tao. Ali kad je va­tru za­pa­lio biv­ši gu­ver­ner Želj­ko Ro­ha­tin­ski tvrd­njom ka­ko su ga Ivi­ca To­do­rić, uz To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Mi­la­na Ku­jun­dži­ća, još 2009. go­di­ne na­go­va­ra­li da se kan­di­di­ra na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma i uđe u po­li­ti­ku, vru­ći­na je pos­ta­la ne­pod­noš­lji­va. Tu je HDZ do­seg­nuo svo­ju psi­ho­lo­šku gra­ni­cu. Op­tuž­be su se opas­no pri­bli­ži­le stran­ci. Na­rav­no, već smo na­uči­li da se HDZ mo­že no­si­ti sa svo­jim biv­šim čel­ni­ci­ma ko­je je iz­ba­ci­vao, is­klju­či­vao ili ig­no­ri­rao. Mo­gao bi HDZ pod­ni­je­ti i sa­mog Ka­ra­mar­ka, kad se ne bi ra­di­lo o oso­bi ko­ja je pet go­di­na vo­di­la HDZ, iz­nje­dri­la mno­ge sa­daš­nje mi­nis­tre, pa i sa­mog pred­sjed­ni­ka Vla­de, uklju­ču­ju­ći pro­mo­ci­ju Zdrav­ka Ma­ri­ća za mi­nis­tra fi­nan­ci­ja i ne­su­đe­nog pre­mi­je­ra da je Svje­do­če­nje gu­ver­ne­ra Ro­ha­tin­skog bi­lo je na­gaz­na mi­na ko­ju HDZ ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti. Bio je sto­ga ovo po­s­ljed­nji tre­nu­tak da HDZ iz­o­li­ra či­ta­vo min­sko po­lje proš­lo ono pres­la­gi­va­nje. A ne za­bo­ra­vi­mo da je i Mi­li­jan Br­kić go­di­na­ma bio Ka­ra­mar­ko­va des­na ru­ka, pri­je ne­go što je pos­tao Plen­ko­vi­ćev is­u­ka­ni mač i ko­me­sar u Is­traž­nom po­vje­rens­tvu za Agro­kor. Ne sa­mo da je HDZ imao To­do­ri­će­va čo­vje­ka za pred­sjed­ni­ka, ne­go je To­do­ri­ćev paj­daš Ku­jun­džić mi­nis­tar zdrav­s­tva u Plen­ko­vi­će­voj vla­di. Dak­le, sve što je HDZ ra­dio od do­la­ska Ka­ra­mar­ka kon­ta­mi­ni­ra­no je nje­go­vim ve­za­ma s To­do­ri­ćem i po­li­tič­kim pla­no­vi­ma ve­za­nim uz vlas­ni­ka Agro­ko­ra. HDZ sto­ga ni­je mo­gao do­če­ka­ti tre­nu­tak kad će is­tra­ga za Agro­kor pos­ta­ti pra­vo­moć­na, a Plen­ko­vić auto­ri­ta­tiv­no obja­vi­ti da po­vje­rens­tvo po si­li za­ko­na (onog iz 1996.) mo­ra pres­ta­ti s ra­dom. Ako ni­šta dru­go, do­če­ka­li smo da se HDZ jed­nom dr­ži za­ko­na “k’o pi­jan plo­ta”. Opor­ba pri­je­ti da će po­ku­ša­ti odr­ža­ti Po­vje­rens­tvo na ži­vo­tu, iako je i do­sad vla­da­ju­ća ve­ći­na us­pješ­no od­bi­ja­la sve spor­ne pri­jed­lo­ge za sas­lu­ša­nje svje­do­ka, naj­vi­še Mar­ti­ne Da­lić i Zdrav­ka Ma­ri­ća. No za HDZ je već pos­ta­lo pre­vi­še opas­no: sum­nja da su na če­lo stran­ke iz­a­bra­li oso­bu ko­ja je ne­du­go pri­je to­ga s To­do­ri­ćem ko­va­la po­li­tič­ke pla­no­ve otva­ra go­mi­lu pi­ta­nja o nji­ho­voj po­ve­za­nos­ti s taj­ku­nom u go­di­na­ma kad je kre­nu­lo nje­go­vo spi­ral­no pro­pa­da­nje. Svje­do­če­nje gu­ver­ne­ra Ro­ha­tin­skog bi­lo je na­gaz­na mi­na ko­ju HDZ ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti. Bio je sto­ga ovo po­s­ljed­nji tre­nu­tak da HDZ iz­o­li­ra či­ta­vo min­sko po­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.