Svi­ma nam ot­ku­ca­va ži­vot­ni sat i jed­nog da­na će­mo umri­je­ti. Ali že­ne ima­ju dvos­tru­ko ot­ku­ca­va­nje vre­me­na zbog vre­me­na plod­nos­ti

Express - - PRVA STRANICA -

kad se tu uklju­či i mu­ška­rac sa svo­jim do­pri­no­som. “Ali ni­je sa­mo stvar u to­me”, pre­ki­da me re­da­te­lji­ca u mis­li, “stvar je ka­ko ti do­živ­lja­vaš svo­ju plod­nost. Mo­žda je na­mjer­no že­liš ig­no­ri­ra­ti i ne ba­vi­ti se njom u ži­vo­tu, ipak je to naš izbor. Ali plod­nost nas hor­mo­nal­no mi­je­nja, htje­li mi to ili ne, a hor­mo­nal­nu de­ter­mi­ni­ra­nost na taj na­čin mu­škar­ci ne­ma­ju jer to je spe­ci­fič­no žen­ska stvar”. Na tra­gu Pa­glie raz­go­vor us­mje­ra­vam pre­ma kon­kret­nim druš­tve­nim okol­nos­ti­ma u na­šoj zem­lji u ko­je­mu pro­li­fe i des­no ori­jen­ti­ra­ne udru­ge po­ku­ša­va­ju za­uz­da­ti ra­ti­fi­ka­ci­ju Is­tan­bul­ske ko­nven­ci­je, u ko­ji­ma is­te te udru­ge žele kro­ji­ti sud­bi­ne – bi­olo­ške i psi­ho­lo­ške – že­na di­ljem zem­lje, bi­lo mo­li­tva­ma pred bol­ni­ca­ma, bi­lo ši­re­njem tra­di­ci­onal­nih svje­to­na­zo­ra ko­ji ne za­go­va­ra­ju slo­bo­du mis­li, go­vo­ra i ti­je­la, ne­go im je pri­mar­na us­kra­ta is­tih. Ka­kav je fe­mi­ni­zam da­nas u Hr­vat­skoj? Mo­že li se bi­ti to­li­ko ra­di­ka­lan u miš­lje­nju po­zi­ci­je že­ne kad is­tim tim – nam! – že­na­ma pri­je­ti uki­da­nje naj­os­nov­ni­jih pra­va na vlas­ti­ta ti­je­la? “Da, fe­mi­ni­zam je da­nas pam­fle­tis­tič­ki i s tim imam pro­blem. ne­go mu­ška­ra­ca stu­di­ra i u tom smis­lu smo iz­bo­re­ne. Ali či­nje­ni­ca je da že­ne stu­di­ra­ju u pe­ri­odu od 18. do 25. go­di­ne i ako ne­ka od njih ima po­tre­bu ima­ti di­je­te, to uve­li­ke utje­če na ti­jek nje­zi­na stu­di­ja. Sam stu­dij, kao i nje­go­vo tra­ja­nje, skro­jen je pre­ma mu­škom ti­je­lu. Že­ne su sa­mo uš­le u taj mu­ški prin­cip i mis­li­mo da smo ti­me os­lo­bo­đe­ne, ali nismo”, od­luč­no Pej­no­vić bra­ni sa­svim je­dan dru­ga­či­ji dru­gim že­na­ma. One pro­da­ju sek­su­ali­zi­ra­nu va­ri­jan­tu že­ne i ta va­ri­jan­ta je na­prav­lje­na ona­ko ka­ko že­ne vi­de da bi tre­ba­le pris­tu­pi­ti mu­škar­ci­ma. To je ono što mu­škar­ci ka­žu da se že­ne čes­to sre­đu­ju za dru­ge že­ne, a mis­le da se sre­đu­ju za nas”, ka­že Ma­ri­na pa je pi­tam je li on­da eks­pli­cit­na žen­ska sek­su­al­nost ne­le­gi­tim­na u jav­nom pros­to­ru? “Žen­ska sek­su­al­nost je ap­so­lut­no le­gi­tim­na, ali su le­gi­tim­ni i ko­men­ta­ri na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.