Ma­ke­don­ci­ma su se ja­ko svi­dje­la hr­vat­ska vi­na iz mo­ra i iz am­fo­ra

Express - - EXPRESS -

Rosé iz po­dru­ma ljep­še mi­ri­še, a onaj iz mo­ra ima bo­lji okus, sa­žeo je ma­ke­don­ski som­me­li­er Zvon­ko Her­ceg (po­dri­je­tlom Za­go­rec) doj­mo­ve s pre­zen­ta­ci­je po­seb­nih hr­vat­skih vi­na na skop­skom sa­lo­nu Vi­no­do­nia odr­ža­nom pro­tek­log vi­ken­da u glav­nom gra­du li­je­pe vin­ske dr­ža­ve u ko­joj vječ­no sun­ce sja. Sja­lo je i u ča­ša­ma sa šest vi­na ko­ja su u mo­ru saz­ri­je­va­la iz­me­đu de­vet mje­se­ci i pet go­di­na te oni­ma u ko­ji­ma su pos­lu­že­na če­ti­ri vi­na iz am­fo­ra. Me­đu mor­ski­ma je, osim vi­na od hr­vat­sko­ga gro­žđa, bi­lo i onih iz slo­ven­skih Go­ri­ških br­da, no či­nje­ni­ca da su saz­ri­je­va­la u hr­vat­sko­me mo­ru i njih je uči­ni­la “na­ši­ma”. Ta­kav je bio i Rosé 2012. vi­na­ri­je Ka­baj, u ko­joj je glav­ni eno­log Fran­cuz Je­an Mic­hel Mo­rel, su­prug Ka­tje Ka­baj. Vi­no je od mer­lo­ta, a u mo­ru je le­ža­lo 500 da­na. Dio vre­me­na bi­lo je na dnu, a dio vi­sje­lo u ku­ti­ja­ma na po­seb­noj kons­truk­ci­ji ka­ko se na bo­ci, osim ko­ra­lja, ne bi skup­lja­li “me­ka­ni” mor­ski or­ga­niz­mi, ko­ji bo­ci pos­li­je da­ju ne­ugo­dan mi­ris. Ni­je slu­čaj­no za mor­ski vin­ski po­drum oda­bran rosé iz 2012. Ru­ži­čas­ta vi­na uglav­nom se pi­ju mla­da, a do­sa­daš­nja is­kus­tva s od­le­ža­va­njem u mo­ru po­ka­za­la su da tak­va ne pod­no­se mo­re i kva­re se br­zo u nje­mu. Vi­na pri­pre­ma­na za du­lje saz­ri­je­va­nje u bo­ci tak­vih pro­ble­ma ne­ma­ju, a Je­an Mic­hel Mo­rel ru­ži­čas­ti mer­lot ra­di kao oz­bilj­no i zre­lo vi­no. Ima­li smo i ne­ko­li­ko bo­ca iz po­dru­ma za us­po­red­bu. Mor­ski dio pre­zen­ta­ci­je hr­vat­skih vi­na kak­ve još ni­je bi­lo po­čeo je os­vje­ža­va­ju­ćim pje­nuš­cem Dark Si­de ple­ši­vič­ke vi­na­ri­je Grif­fin, sli­je­di­la su vi­na Ka­baj (bio je tu i fi­ni Si­vi pi­not 2010.), pa od­li­čan Ca­ber­net sa­uvig­non 2009. s Hr­šak bre­ga po­kraj Kra­pin­skih To­pli­ca. Hr­vat­sko za­go­rje ni­je poz­na­to po toj slav­noj cr­noj sor­ti, no u vi­na­ri­ji Pe­trač su na­pra­vi­li ne­ko­li­ko od­lič­nih cr­nja­ka. Ovo­me je mo­re da­lo i do­dat­nu pa­ti­nu. U vi­na­ri­ji te ber­be vi­še ne­ma, pa tra­že bo­ce po res­to­ra­ni­ma ka­ko bi cr­njak iz mo­ra mo­gli us­po­re­di­ti s onim iz po­dru­ma. Ja­ko je do­bar do­jam os­ta­vi­lo i šes­to vi­no ove pre­zen­ta­ci­je, a pr­vo svjet­sko iz mo­ra. To je Va­lo­met Mor­ski, pje­nu­šac ko­ji PZ Vr­b­nik s Kr­ka ra­di me­to­dom dru­ge fer­men­ta­ci­je u bo­ci od žlah­ti­ne, a u mo­ru je od­le­ža­lo pet go­di­na. Pri to­me je do­bi­lo mi­ris­nu no­tu ka­ra­me­le, druk­či­ju od one ko­je se po­jav­lju­ju u zre­lim šam­panj­ci­ma, a do­bro mu je pris­ta­ja­la. Ka­ra­me­la je bi­lo pu­no u dru­gom di­je­lu jer to je ti­pi­čan mi­ris vi­na iz am­fo­ra. Po­če­lo je ne­na­jav­lje­nim Si­vim pi­no­tom 2017. ple­ši­vič­ke obi­te­lji Ko­la­rić. Vi­no iz sa­me am­fo­re ku­ša­li smo ne­tom pri­je po­la­ska u Skop­lje i po­ka­za­lo je do­bar po­ten­ci­jal, pa smo ga po­ni­je­li u Ma­ke­do­ni­ju da se vi­di ka­ko iz­gle­da kad je ne­do­vr­še­no. ini­ma iz am­fo­ra u sre­diš­njoj Eu­ro­pi pros­la­vio se pri­je 30-ak go­di­na Slo­ve­nac Jo­ško Grav­ner, ko­ji vi­no­gra­de i vi­na­ri­ju ima u Co­li­ju, na ta­li­jan­skoj stra­ni Go­ri­ških br­da. Još se slo­ven­skih vi­na­ra “za­ka­či­lo” za taj vlak, a u Hr­vat­skoj je pr­vo vi­no iz am­fo­re na tr­ži­šte pus­tio Ma­ri­no Mar­ke­žić Ka­bo­la iz Mo­mja­na. Mal­va­zi­ja 2005. bi­la je iz­ne­na­đe­nje o ko­jem mno­gi ni­su zna­li što bi rek­li. Sti­gle su do­tje­ra­ni­ja 2006. pa od­lič­na 2007. U Skop­lje je pu­to­va­la i mno­gi­ma se svi­dje­la ak­tu­al­na 2015. Kod nas Ple­ši­vi­ca pred­nja­či u “no­voj” teh­no­lo­gi­ji ot­pri­je šest, se­dam ili osam ti­suć­lje­ća, pa ni­je mo­glo pro­ći bez no­vog Šem­be­ro­va Qve­vri­ja 2013. Ri­ječ je o riz­lin­gu ko­ji hva­ta sla­vu ber­be 2011. pro­gla­še­ne naj­bo­ljim bi­je­lim vi­nom na hr­vat­skom tr­ži­štu 2015. Pre­kras­na vin­ska pri­ča za­vr­ši­la je Tom­če­vim Pje­nuš­cem Am­fo­ra Brut Na­tu­re 2010., ko­ji je ča­so­pis De­can­ter pro­gla­sio jed­nim od naj­uz­bud­lji­vi­jih vi­na na svi­je­tu. Vi­na iz am­fo­ra odav­no ni­su eks­pe­ri­ment, a ni­su to vi­še, či­ni se, ni ona iz mo­ra. Čis­ta su, pre­ciz­no na­prav­lje­na i, što je naj­važ­ni­je, ukus­na. Li­je­po ih je pi­ti.

VI­skus­tva s vi­ni­ma od­le­ža­ni­ma u mo­ru po­ka­zu­ju da saz­ri­je­va­ju br­že ne­go u po­dru­mu, ali li­je­po, a vi­na

iz am­fo­ra du­lje os­ta­ju mla­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.