Da­nas u EU nit­ko PDV ne sma­nju­je, odak­le to opor­bi?

Ra­ču­ni­ca Ako spus­ti PDV na 22 pos­to, Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja gu­bi 1,7 ml­rd. ku­na u pro­ra­ču­nu

Poslovni Dnevnik - - Front Page - JADRANKA DOZAN

UČak i na ra­zi­ni pu­šta­nja prob­nih ba­lo­na. ide­je po­put sma­nji­va­nja sto­pe PDV-a da­nas zvu­če pot­pu­no ne­do­miš­lje­no i ne­re­al­no z već naj­av­lji­van plan sma­nje­nja so­ci­jal­nih do­pri­no­sa sa ci­ljem sma­nje­nja tro­ška ra­da te sti­mu­li­ra­nje no­vog za­poš­lja­va­nja i uvo­đe­nje po­re­za na imo­vi­nu, u Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ji na­vod­no “oz­bilj­no raz­miš­lja­ju o sma­nje­nju sto­pe PDV-a” sa 23 na 22 pos­to. Iz Sa­ve­za za pro­mje­ne ot­kri­li su to Ju­tar­njem lis­tu, uz još ne­ke pre­diz­bor­ne ‘adu­te’ iz ko­jih se da­de nas­lu­ti­ti ka­ko ovaj put ne že­le iz­gu­bi­ti iz­bo­re is­tr­ča­va­njem s ne­po­pu­lar­nim po­te­zi­ma.

Pre­ma iz­ne­se­nom, ne­će iz­gu­bi­ti ni umi­rov­lje­ni­ci (da­pa­če, ko­ali­ci­ja im spre­ma pri­mje­nu po­volj­ni­je for­mu­le), ni lo­kal­ne vlas­ti (ne ka­ne se uki­da­ti op­ći­ne, a de­cen­tra­li­za­ci­jom će do­bi­ti vi­še i nov­ca i od­go­vor­nos­ti), ni bra­ni­te­lji (ne­ma sma­nji­va­nja pri­ma­nja), ni po­ro­di­lje, a dr­ža­va će su­bven- ci­oni­ra­ti i no­va za­poš­lja­va­nja pla­ća­njem do­pri­no­sa odre­đe­no vri­je­me.

Sve to tre­ba­lo bi se uk­lo­pi­ti u plan fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je, i to us­po­re­do sa sma­nje­njem zdrav­s­tve­nih do­pri­no­sa i PDV-a, pri če­mu sma­nje­nje za sa­mo je­dan pos­tot­ni po­en za pro­ra­čun zna­či oko 1,3 mi­li­jar­de ku­na ma­nje (u slu­ča­ju zdrav­s­tve­nih do­pri­no­sa), od­nos­no čak 1,7 mi­li­jar­di ku­na (u slu­ča­ju PDV-a)!

Do­du­še, nit­ko iz vr­hu­ške Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je ni­je i ime­nom stao iza tih frag­me­na­ta pro­gra­ma, pa ka­da usko­ro, na­vod­no idu­ći tje­dan, bu­du i služ­be­no pred­sta­vi­li pro­gram ko­ali­ci­je s ko­jim će u iz­bor­nu utr­ku, mo­gu re­ći ka­ko su to bi­le rad­ne ver­zi­je pro­gra­ma i ide­ja ko­je su se još bis­tri­le.

Čak i na ra­zi­ni pu­šta­nja prob­nih ba­lo­na ide­je po­put sma­nji­va­nja sto­pe PDV-a da­nas zvu­če pot­pu­no ne­do­miš­lje­no i ne­re­al­no. Is­ti­ču­ći ka­ko se ne bi upu­štao u ocje­ne pro­gra­ma po­li­tič­kih stra­na­ka, po­go­to­vo ne nes­luž­be­nih i frag­men­tar­nih, ma­kro­eko­nom­ski struč­njak Žar­ko Mi­lje­no­vić (HNB) tek na­čel­no pod­sje­ća da zemlje ko­je ima­ju pro­ble­ma s

Ž. Mi­lje­no­vić,

HNB du­go­vi­ma i de­fi­ci­ti­ma da­nas mo­gu ići na pro­mje­ne sa­mo u su­prot­nom smje­ru. Ma­le i otvo­re­ne eko­no­mi­je mo­ra­ju se fo­ku­si­ra­ti na po­ti­ca­nje iz­vo­za, a ne po­troš­nje in­ter­ven­ci­ja­ma u in­di­rek­t­ne po­re­ze, kroz sma­nji­va­nje PDV-a.

Una­trag dvi­je-tri go­di­ne niz je europ­skih ze­ma­lja in­ter­ve­ni­rao u taj dio po­rez­nog sus­ta­va - ali re­dom su, kao i Hr­vat­ska u lje­to 2009., po­ve­ća­va­li PDV. Uči­ni­lo je to 12 ze­ma­lja Europske uni­je, a ne­ke su is­ti po­tez naj­a­vi­le za idu­će go­di­ne. Po­red Ir­ske i Švi­car­ske, ko­je su odav­no na­pra­vi­le i obja­vi­le plan po­ve­ća­nja PDV-a (Ir­ska bi se sa sa­daš­njih 21 pos­to 2013. go­di­ne tre­ba­la iz­jed­na­či­ti stopom PDV-a s Hr­vat­skom), tre­nut­no je di­za­nje os­nov­ne sto­pe PDV-a ak­tu­al­na par­la­men­tar­na te­ma i u Ita­li­ji (sa 20 na 21 pos­to) i Ci­pru (sa 15 na 17 pos­to), dok je u Grč­koj ko­ja je već po­di­gla PDV na 23 pos­to sad na re­du uki­da­nje ni­že sto­pe (13 pos­to na hra­nu) i iz­jed­na­ča­va­nje s os­nov­nom. Ukrat­ko, sa­mo u Če­škoj tre­nut­no se raz­ma­tra sma­nji­va­nje PDVa, ali i plan ta­moš­nje vla­de je vi­še­go­diš­nji i po­dra­zu­mi­je­va naj­pri­je po­ve­ća­nje ni­že sto­pe na 14 pos­to u 2012. go­di­ni, a tek na­kon to­ga pa­ra­lel­no sma­nje­nje os­nov­ne sto­pe (sa 20 na 17 pos­to) i dalj­nje po­ve­ća­nje ‘pov­la­šte­ne’ sto­pe.

Sve u sve­mu, Hr­vat­ska da­nas ne str­ši vi­si­nom sto­pe PDV-a. Jed­na­ku ili vi­šu tre­nut­no ima ili će usko­ro ima­ti de­se­tak ze­ma­lja EU. U je­ku pre­vi­ra­nja me­đu­na­rod­nih tr­ži­šta zbog ri­zi­ka ve­za­nih uz ra­zvoj duž­nič­ke kri­ze fi­skal­na kon­so­li­da­ci­ja je im­pe­ra­tiv, a to ni­je ‘po­sao’ od go­di­nu ili dvi­je. Na ža­lost, iz frag­me­na­ta ko­je su iz glav­ne opo­zi­cij­ske sna­ge ot­kri­li no­vi­na­ma, je­dva se mo­gu naz­ri­je­ti po­te­zi na tra­gu fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je, ali i kon­zis­tent­nog fo­ku­sa na po­ve­ća­nje kon­ku­rent­nos­ti. Sni­ža­va­nje tro­ško­va ra­da u tom smis­lu te­ško da je kon­zis­tent­no, jer će si Hr­vat­ska to te­ško pri­ušti­ti pri­je ne­go što neg­dje drug­dje ne os­tva­ri ušte­de. A do njih će se pak te­ško do­ći obe­ća­va­njem is­tog ili ve­ćeg stan­dar­da uz sma­nje­nje dr­žav­nih na­me­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.