Tr­gov­ci ured­skom opre­mom: Mo­gu­ća tuž­ba pro­tiv AZTN-A

Kar­tel ili ne? Do­go­vor o ci­je­na­ma i kup­ci­ma ili le­gal­no udru­ži­va­nje, pi­ta­nje za sud

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - DANIJELA JOZIĆ/VLM

Su­di­oni­ci­ma ut­vr­đe­no­ga kar­te­la pri­je­te kaz­ne i do 10 pos­to pri­ho­da u 2007. go­di­ni, a on je za de­vet tvrt­ki ko­je su op­tu­že­ne bio oko 120 mi­li­ju­na ku­na

tu­ma­če­nje

NTL i Ul­tra­gros ni­su kar­tel

O raz­li­ci iz­me­đu tr­go­vač­kih sa­ve­za (po­put NTL-a ili Ul­tra­gro­sa) ko­ji se ta­ko­đer udru­žu­ju ra­di po­volj­ni­je na­ba­ve i slu­ča­ja sku­pi­ne tr­go­va­ca ured­skim ma­te­ri­ja­lom, u AZTN-u nam je po­jaš­nje­no da su tak­vi spo­ra­zu­mi neo­s­por­ni ako udio čla­ni­ca na tr­ži­štu ne pre­la­zi 15 pos­to. Čak i ako se pri­je­đe taj prag, to ne zna­či da auto­mat­ski kr­še za­kon te do­da­ju da ne­ma­ju saz­na­nja da tak­vi sa­ve­zi kar­tel­no dje­lu­ju.

FOTOLIA

Na tr­ži­štu dje­lu­je 50-ak tr­go­va­ca ured­skim ma­te­ri­ja­lom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.