Ina će pro­ves­ti od­lu­ku o ci­je­ni pli­na

Pos­lu­ša­li Plin će za pro­izvod­ne tvrt­ke sta­ja­ti 2,13kn/m3

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­greb Ina će se u pot­pu­nos­ti pri­dr­ža­va­ti od­lu­ke Vla­de o naj­vi­šoj ci­je­ni pli­na pre­ma ko­joj je za pov­la­šte­ne kup­ce iz pro­izvod­nih dje­lat­nos­ti ko­ji go­diš­nje tro­še ma­nje od sto mi­li­ju­na pros­tor­nih me­ta­ra pli­na te za one ko­ji plin tro­še za pro­izvod­nju to­plin­ske ener­gi­je, ut­vr­đe­na ci­je­na od 2,13 ku­na po ku- bi­ku. Ina će po­šti­va­ti ovu od­lu­ku ko­ja vri­je­di do kra­ja ove go­di­ne i miš­lje­nje Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva ko­je je na svo­je in­ter­net stra­ni­ce sta­vi­lo sve do­ku­men­te ve­za­ne za od­lu­ku o ci­je­ni pli­na.

Ini­nu oba­vi­jest pre­no­si Hi­na po­vo­dom ne­do­umi­ca ops­krb­lji­va­ča i po­tro­ša­ča pli­na zbog do­pi- sa ko­ji je pos­lao Pri­rod­ni plin, tvrt­ka kćer Ine ops­krb­lji­va­či­ma na dis­tri­bu­cij­skom sus­ta­vu. Ina je, pod­sje­ti­mo, pos­la­la ops­krb­lji­va­či­ma oba­vi­jest da će plin za pov­la­šte­ne kup­ce od 1. ruj­na ko­šta­ti 2,59 ku­na što je do­ve­lo kup­ce u za­blu­du i u sum­nju iz­bje­ga­va­nja Vla­di­ne od­lu­ke od 3. ko­lo­vo­za ove go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.