Obve­zan po­seb­ni ra­čun ču­va za­šti­će­na pri­ma­nja

Fi­nin po­sao Upla­ti­te­lje oba­vi­jes­ti­ti o po­da­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­greb Vlada pred­la­že pro­mje­ne Ovr­š­nog za­ko­na ko­ji­ma će Fi­na jam­či­ti da se ne­će pro­vo­di­ti ovr­ha nad za­šti­će­nim pri­ma­nji­ma. Kad do­bi­je os­no­vu za ovr­hu, Fi­na će ja­vi­ti upla­ti­te­lju (npr. pos­lo­dav­cu) po­dat­ke o po­seb­nom ra­ču­nu. Na nje­ga će sje­da­ti za­šti­će­na pri­ma­nja, a mo­rat će ga ima­ti sva­ki duž­nik. To je raz­li­ka u od­no­su na da­nas, a lo­še is­kus­tvo ima 80-ak ti­su­ća blo­ki­ra­nih gra­đa­na: ni­su otvo­ri­li po­se­ban ra­čun te su im ovr­he sje­da­le i na za­šti­će­na pri­ma­nja. Od ovr­he se iz­u­zi­ma­ju i ro­dilj­ske nak­na­de. Ne­kret­ni­ne će se mo­ći tr­ži­ti is­pod 50 pos­to ut­vr­đe­ne vri­jed­nos­ti na­kon tre­će draž­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.