DIANA DRAGUTINOVIĆ

NBS

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Diana Dragutinović iz­a­bra­na je za vi­ce­gu­ver­ne­ra Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je. Dragutinović je već obav­lja­la funk­ci­ju vi­ce­gu­ver­ne­ra NBS-a u raz­dob­lju od 2004. do 2008., a na funk­ci­ji mi­nis­tri­ce fi­nan­ci­ja u vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je bi­la je od 2008. do 2011. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.