Na­kon 59 go­di­na pul­ska tvrt­ka od­la­zi u po­vi­jest, a rad­ni­ci na bur­zu?

Ulja­nik TESU Raz­log za­tva­ra­nja je ot­ka­zi­va­nje na­rudž­bi

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Pu l s k o j t v r t k i Ul j a n i k TESU stro­je­vi za za­va­ri­va­nje na­kon 59 go­di­na pri­je­ti za­tva­ra­nje zbog na­vod­nog ot­pi­si­va­nja na­rudž­bi. Ka­ko pi­še Glas Is­tre, di­rek­tor druš­tva Len­ko Men­di­ca, či­je je ri­je­či pre­nio An­ton Per­ko­vić ko­ji je pred­sjed­nik rad­nič­kog vi­je­ća, po­ru­čio je da će 13. ruj­na is­pla­ti­ti tre­ći­nu pla­će, a na­kon 3. lis­to­pa­da ne­ka se rad­ni­ci sna­đu jer idu na če­ka­nje.

Sud­bi­na 80-ak rad­ni­ka pos­ta­la je ne­iz­vjes­na, no ka­ko doz­na­je­mo od jed­nog od za­pos­le­ni­ka u Ulja­nik TESU, či­ni se da ipak ni­je sve ta­ko cr­no. Naš iz­vor sma­tra da je in­for­ma­ci- ju o ga­še­nju tvrt­ke me­di­ji­ma us­tu­pi­la ne­ko­li­ci­na re­vol­ti­ra­nih rad­ni­ka, a neo­s­no­va­na in­for­ma­ci­ja će, ka­ko ka­že, sa­mo na­šte­ti­ti tvrt­ki jer će se svi do­bav­lja­či sa­da “dig­nu­ti na no­ge” i po­tra­ži­va­ti što hit­ni­ju is­pla­tu du­go­va zbog mo­gu­ćeg pro­pa­da­nja Ulja­nik TESU.

Do­da­je ka­ko su svi za­pos­le­ni­ci ko­lek­tiv­no na go­diš­njem do pet­ka te da će tek ta­da doz­na­ti što će se za­pra­vo do­go­di­ti i vra­ća­ju li se na po­sao ili ne. U Ulja­nik TESU za sa­da ne­ma­ju ko­men­ta­ra jer se ne jav­lja­ju ni na je­dan od tri na­ve­de­na te­le­fon­ska bro­ja na služ­be­nim stra­ni­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.