I Upra­va Tran­sa­dri­je za ste­čaj

Nad­zor­nik pro­tiv Ko­nač­nu od­lu­ku o po­kre­ta­nju ste­čaj­nog pos­tup­ka ko­ji tra­že 64 rad­ni­ka ri­ječ­ke špe­di­ter­ske tvrt­ke Tr­go­vač­ki sud do­ni­jet će u ro­ku od tri da­na udje­li

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - KSENIJA KALE

Na Tr­go­vač­kom su­du u Ri­je­ci ju­čer je odr­ža­no ro­či­šte za ut­vr­đi­va­nje uvje­ta za po­kre­ta­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka u ri­ječ­koj špe­di­ter­skoj tvrt­ki Tran­sa­dri­ji s či­me se slo­ži­la i Upra­va te tvrt­ke.

Od­lu­ku o ste­ča­ju sud bi tre­bao do­ni­je­ti za tri da­na, ka­že od­vjet­nik Sin­di­ka­ta po­mo­ra­ca Hrvatske Kris­ti­jan Pla­zo­nić, prav­ni zas­tup­nik sku­pi­ne od 64 rad­ni­ka ko­ji su pod­ni­je­li pri­jed­log za po­kre­ta­nje ste­ča­ja. Pla­zi­nić is­ti­če da je pri­vre­me­ni ste­čaj­ni upra­vi­telj Zdrav­ko Čup­ko­vić po­t­vr­dio ka­ko pos­to­je pret­pos­tav- ke za otva­ra­nje ste­ča­ja, dok je od­vjet­nik čla­na Nad­zor­no­ga od­bo­ra Tran­sa­dri­je Da­mir Ra­čić re­kao da je ra­čun tvrt­ke de­blo­ki­ran te za­tra­žio raz­rje­še­nje pri­vre­me­no­ga ste­čaj­nog upra­vi­te­lja. Me­đu­tim, na­kon uvi­da u iz­vo­de pla­ća­nja ut­vr­đe­no je da je ra­čun Tran­sa­dri­je i da­lje u blo­ka­di.

P r i j e d l o g z a p o k r e t a - nje ste­ča­ja pod­ni­je­lo je 64 od ukup­no 200 rad­ni­ka Tran­sa­dri­je na­kon go­to­vo jed­no­go­diš­nje ago­ni­je, blo­ki­ra­nog ra­ču­na i de­vet ne­is­pla­će­nih pla­ća. To je u uto­rak na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po­t­vr­dio Vla­di- mir Svi­lan, pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta po­mo­ra­ca Hrvatske, ko­ja je odr­ža­na u Ri­je­ci. Tom je pri­li­kom Svi­lan re­kao da je ste­čaj u Tran­sa­dri­ji već tre­bao bi­ti otvo­ren te da tre­ba osi­gu­ra­ti na­pla­tu rad­nič­kih po­tra­ži­va­nja, nas­ta­vak ra­da tvrt­ke i oču­va­nje što ve­ćeg bro­ja rad­nih mjes­ta.

Rad­ni­ci Tran­sa­dri­je od po­kre­ta­nja ste­ča­ja oče­ku­ju pre­us­troj i opo­ra­vak tvrt­ke te otva­ra­nje no­vih mo­guć­nos­ti za na­pla­tu po­tra­ži­va­nja na­kon što je u pr­voj po­lo­vi­ci te­ku­će go­di­ne Tran­sa­dri­ja gu­bi­tak po­ve­ća­la na 11,4 mi­li­ju­na ku­na.

Du­go­vi 70 mi­li­ju­na ku­na

Naj­ve­ći po­je­di­nač­ni vlas­nič­ki udjel u Tran­sa­dri­ji ima dr­ža­va ko­ji iz­no­si oko 28 pos­to, a os­ta­li vlas­ni­ci uglav­nom su ma­li di­oni­ča­ri. Pre­ma po­da­ci­ma sin­di­ka­ta, uz 170 rad­ni­ka, ve­ći vje­rov­ni­ci Tran­sa­dri­je su ban­ke, ko­ris­ni­ci us­lu­ga i Po­rez­na upra­va. Ukup­na du­go­va­nja pro­cje­nju­ju se na oko 70 mi­li­ju­na ku­na, od to­ga oko 20 mi­li­ju­na ku­na je dug pre­ma biv­šim i sa­daš­njim rad­ni­ci­ma Tran­sa­dri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.