Pos­to

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra za pro­da­ju tvrt­ki je po­ni­šte­no

za­ci­je Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju po­ni­šti­la je 26 pos­to ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra. U mno­gim od tih pos­lo­va Agen­ci­ja je i sa­ma su­dje­lo­va­la te po­tom za­ne­ma­ri­va­la praćenje po­šti­va­nja pre­uze­tih obve­za pa su kup­ci iz­no­si­li imo­vi­nu iz kup­lje­nih po­du­ze­ća.

Ta­ko su broj­ni in­dus­trij­ski cen­tri po­put Ni­ša, ko­ji je os­tao bez elek­tro­nič­ke i stro­jar­ske in­dus­tri­je, go­to­vo opu- sto­še­ni, a na de­set­ke ti­su­ća lju­di je os­ta­lo bez pos­la. U vri­je­me ka­da je bi­lo najviše pri­va­ti­za­ci­ja, di­rek­tor Agen­ci­je bio j e sa­daš­nji pre­mi­jer Mir­ko Cvet­ko­vić, ko­ji je pos­li­je tra­žio od jav­nos­ti da pri­hva­ti taj­ku­ne kao us­pješ­ne biz­ni­sme­ne. Mno­gi od njih, po­put Mi­ros­la­va Mi­ško­vi­ća, Đor­đi­ja Ni­co­vi­ća i Zo­ra­na Dra­ku­li­ća, u me­đu­vre­me­nu su zbog du­go­va mo­ra­li pro­da­va­ti imo­vi­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.