Ve­lik pad iz­vo­za u sr­p­nju

Nje­mač­ka

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Ber­lin Nje­mač­ki iz­voz u sr­p­nju je pao za 1,8%, što je znat­no vi­še od prog­no­za ana­li­ti­ča­ra ko­ji su oče­ki­va­li pad od sve­ga 0,1% na go­diš­njoj ra­zi­ni, a ta­kav trend za­dr­žat će se i u os­tat­ku go­di­ne. To je po­s­ljed­nji u ni­zu in­di­ka­to­ra ko­ji uka­zu­ju da je naj­ve­će europ­sko gos­po­dar­stvo po­če­lo us­po­ra­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.