Pad bro­ja dru­šta­va za fak­to­ring i nji­ho­ve ak­ti­ve

Lo­ša go­di­na Pre­ma Han­fi­nim po­da­ci­ma, u Hr­vat­skoj pos­lu­je 17 dru­šta­va ko­ja se ba­ve fak­to­rin­gom dva ma­nje ne­go la­ni

Poslovni Dnevnik - - Ufokusu Aktualno - STJEPAN ŠKRAMIĆ

Una­toč re­la­tiv­no kas­nom ula­sku fak­to­rin­ga na hr­vat­sko tr­ži­šte ono se ipak po­če­lo br­zo ra­zvi­ja­ti. Pre­ma po­da­ci­ma Hrvatske agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa), 30. lip­nja 2011. (po­s­ljed­nji služ­be­ni po­da­ci ko­je je obja­vi­la ta agen­ci­ja) u Hr­vat­skoj se 17 dru­šta­va ak­tiv­no ba­vi­lo pos­lo­vi­ma fak­to­rin­ga.

To su dva druš­tva ma­nje ne­go u pro­sin­cu 2010., no to je i da­lje pet dru­šta­va vi­še ne­go pri­je pet go­di­na ka­da je fak­to­ring bio go­to­vo ne­poz­nat po­jam u nas. Još sre­di­nom proš­le go­di­ne mo­glo se jas­no vi­dje­ti da je tr­ži­šte fak­to­rin­ga vi­so­ko­kon­cen­tri­ra­no jer je naj­ve­će druš­tvo po vi­si­ni ak­ti­ve, Er­ste Fak­to­ring, ima­lo 56,6 pos­to ukup­ne ak­ti­ve dru­šta­va ko­ja obav­lja­ju pos­lo­ve fak­to­rin­ga, dok je udio pr­vih tri­ju dru­šta­va po vi­si­ni ak­ti­ve (Er­ste Fak­to­ring, Pr­vi fak­tor i Ra­if­fe­isen Fak­to­ring) do­seg­nuo 89,6 pos­to ukup­ne ak­ti­ve.

Pad ak­ti­ve od 2009.

Fak­to­ring je ra­zvi­je­ni sus­tav ko­ji olak­ša­va pos­lo­va­nje, no na­ža­lost ni­su svi po­du­zet­ni­ci svjes­ni nje­go­vih pred­nos­ti Agre­gi­ra­na ak­ti­va dru­šta­va ko­ja se ba­ve pos­lo­vi­ma fak­to­rin­ga 30. lip­nja 2010. iz­no­si­la je 6,5 mi­li­jar­di ku­na. Dru­gim ri­je­či­ma, tr­ži­šte bi­lje­ži pad jer je 31. pro­sin­ca 2009. ak­ti­va iz­no­si­la se­dam mi­li­jar­di ku­na. Ta­kav se trend nas­ta­vio i ove go­di­ne: sa 6,5 mi­li­jar­di bi­lan­ca je pa­la na 5,6 mi­li­jar­di. Pri­tom najviše za­bri­nja­va to što ak­ti­va kon­ti­nu­ira­no pa­da još od lip­nja 2009. go­di­ne. Kra­jem 2008. druš­tva su ima­la 6,3 mi­li­jar­de ku­na, sre- di­nom 2009. 8,1 mi­li­jar­du, a po­tom se­dam, od­nos­no 6,5 mi­li­jar­di ku­na.

U s i t u a c i - ji kad se svi pos­lov­ni su­bjek­ti u Hr­vat­skoj, od mi­kro­t­vrt­ki do ve­li­kih kom­pa­ni­ja, bo­re da bi na­pla­ti­le svo­je pro­izvo­de i us­lu­ge, ri­ječ “fak­to­ring” sve je za­nim­lji­vi­ja. Ka­da kom­pa­ni­ja shva­ti da već mje­se­ci­ma če­ka na­pla­tu ili tre­ba osi­gu­ra­ti krat­ko­roč­nu lik­vid­nost, vri­je­me je za tra­že­nje sa­vje­ta od ban­ke ili ne­ko­ga spe­ci­ja­li­zi­ra­nog druš­tva. Fak­to­ring je u Hr-vat­skoj pri­su­tan sa­mo de­set go­di­na, no ri­ječ je o zre­lom i u svi­je­tu do­bro ra­zvi­je­nom sus­ta­vu ko­ji mno­gi­ma olak­ša­va ži­vot. Ot­kup ne­dos­pje­lih po­tra­ži­va­nja ra­zvi­jao se dos­lov­no ne­ko­li­ko sto­lje­ća: po­če­ci fak­to­rin­ga kao na­či­na pos­lo­va­nja pri­mi­je­će­ni su i u En­gle­skoj pri­je 1400. go­di­ne. Pret­pos­tav­lja se ka­ko je fak­to­ring bio usko ve­zan za ban­ke ko­je ni­su ra­di­le s gra­đans­tvom, a pos­li­je se pro­ši­rio na fi­nan­ci­ra­nje ne­ve­za­no uz ro­be, kao što su pri­mje­ri­ce sa­mos­tal­ni du­go­vi.

Kao i svi fi­nan­cij­ski ins­tru­men­ti i pro­izvo­di, ta­ko se i fak­to­ring ti­je­kom sto­lje­ća ra­zvi­jao. Do po­čet­ka 20. sto­lje­ća u SAD-u se fak­to­ring ko­ris­tio kao do­mi­nan­tan na­čin pri­bav­lja­nja rad­no­ga ka­pi­ta­la u tek­s­til­noj in­dus­tri­ji. Upra­vo se zbog druk­či­je­ga ban­kar­skog sus­ta­va u SAD-u fak­to­ring snaž­no ra­zvio. Ina­če, tvrt­ke za fak­to­ring uzi­ma­ju sa­mo mje­ni­ce i za­duž­ni­ce.

Izvoz­ni fak­to­ring

Ot­kup po­tra­ži­va­nja ra­di se na dva na­či­na, od­nos­no fak­to­ring mo­že bi­ti s re­gre­som i bez re­gre­sa. U tom dru­gom na­či­nu fak­to­rin­ga pre­uzi­ma se ri­zik ne­pla­ća­nja duž­ni­ka te se za­pra­vo pru­ža us­lu­ga za­jam­če­nog pla­ća­nja. Na tr­ži­štu pos­to­ji ne­ko­li­ko vr­ta fak­to­rin­ga, a os­nov­na po­dje­la bi­la bi na do­ma­ći, izvoz­ni i uvoz­ni. Ta­ko, pri­mje­ri­ce, izvoz­ni fak­to­ring zna­či da tvrt­ke ima­ju mo­guć­nost fi­nan­ci­ra­nja na ba­zi fak­tu­re s od­go­dom pla­ća­nja, mo­guć­nost fi­nan­ci­ra­nja bez re­gre­sa na pro­da­va­te­lja po­tra­ži­va­nja, fi­nan­ci­ra se 70 do 90 pos­to od iz­no­sa fak­tu­re uma­nje­no za tro­ško­ve ot­ku­pa. Fak­to­ring je na­mi­je­njen tvrt­ka­ma svih ve­li­či­na ko­je su u mo­guć­nos­ti po­nu­di­ti kva­li­tet­na ne­dos­pje­la po­tra­ži­va­nja s os­no­va is­po­ru­če­ne ro­be ili obav­lje­ne us­lu­ge za ot­kup.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.