Ful­ham je ras­tro­šan

Poslovni Dnevnik - - In&out -

i

En­gle­zi pre­dvo­de nes­lav­nu lis­tu

Ni­je jed­nos­tav­no odre­di­ti iz­nos du­ga po­je­di­nih no­go­met­nih klu­bo­va. Ne sa­mo što upra­ve ne­ra­do pu­šta­ju te po­dat­ke u jav­nost, već pos­to­je i raz­li­ke u iz­ra­ču­nu ovis­no o re­vi­zij­skoj ku­ći ko­ja je ana­li­zi­ra­la klup­sko pos­lo­va­nje. što te­me­ljem po­da­ta­ka iz klup­skih iz­vo­ra, što za­hva­lju­ju­ći pro­cje­na­ma ne­za­vis­nih agen­ci­ja, me­di­ji su sas­ta­vi­li ljes­tvi­cu naj­za­du­že­ni­jih europ­skih klu­bo­va. Pet ih je iz en­gle­ske Pre­mi­er Li­ge, a naj­ve­će je iz­ne­na­đe­nje pri­sus­tvo lon­don­skog Ful­ha­ma, sred­nje ve­li­kog klu­ba ko­ji ra­ni­je ni­je aso­ci­rao na ras­troš­nost. No, nje­gov je vlas­nik Mo­ha­mad Al Fa­jed do­volj­no imu­ćan da mo­že iz­dr­ža­ti i mno­go ve­ći duž­nič­ki te­ret.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.