Re­zul­ta­ti

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Pad ak­ti­ve i ugo­vo­ra

Ukup­na ak­ti­va le­asing dru­šta­va na kra­ju pr­vog po­lu­go­di­šta ove go­di­ne iz­no­si­la je 26,7 mi­li­jar­di ku­na. U us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem proš­le go­di­ne ak­ti­va je ma­nja za go­to­vo 15 pos­to ili 4,7 mi­li­jar­de ku­na što svje­do­či o du­bi­ni kri­ze na tr­ži­štu. Vri­jed­nost svih ugo­vo­ra s go­to­vo osam mi­li­jar­di ku­na pa­la je na 6,5 mi­li­jar­di što je go­to­vo 18 pos­to ma­nje ne­go pri­je sa­mo go­di­nu da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.