Ka­ko je Var­teks iz­i­grao klas­ter

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

U za­vr­š­ni­ci na­tje­ča­ja za na­ba­vu odo­ra za MUP Var­teks je okre­nuo le­đa gru­pa­ci­ji od 16 tvrt­ki ko­ja je htje­la za­jed­nič­ki do­bi­ti po­sao vri­je­dan 215,5 mi­li­ju­na ku­na

Od svih bran­ši sa­mo je tek­s­til­no-odjev­na in­dus­tri­ja do­bi­la Stra­te­gi­ju ra­zvo­ja za 2008. – 2012. uz naj­a­vu ula­ga­nja 1,68 mi­li­jar­di ku­na. Usvo­je­na je uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2007. Cilj je, is­ti­cao je ta­daš­nji mi­nis­tar gos­po­dar­stva Bran­ko Vu­ke­lić, sa­ču­va­ti rad­na mjes­ta. Bez stra­te­gi­je, po­jaš­nja­vao je, broj za­pos­le­nih pao bi sa 38.000 u 2007. na 22.400 u 2012. Inves­ti­ra­njem, kons­ta­ti­rao je mi­nis­tar, broj za­pos­le­nih u gru­pa­ci­ji 2012. za­us­ta­vit će se na 27.000. Nismo sti­gli ni na prag 2012., a u gru­pa­ci­ji je na kra­ju lip­nja bi­lo 21.820 za­pos­le­nih. Ma­nje ne­go u pe­si­mis­tič­noj pro­cje­ni iz 2007. Raz­log? Dr­ža­va ni­je pru­ži­la lo­gis­ti­ku, ni­je dala obe­ća­nih 627 mi­li­ju­na ku­na pot­po­ra ni po­sre­do­va­la za 896 mi­li­ju­na po­volj­nih kre­di­ta. Re­ce­si­ja je uda­ri­la ja­če ne­go se oče­ki­va­lo, ne­ke od upra­va ni­su se snaš­le, dru­gi­ma je ba­ca­nje rad­ni­ka na uli­cu bio im­pe­ra­tiv ra­di pro­fi­ta od pro­da­je atrak­tiv­nih ne­kret­ni­na. Da­nas na pr­ste jed­ne ru­ke sta­nu tvrt­ke ko­je ni­je zga­zi­la ne­lik­vid­nost i ko­je vi­de svo­ju bu­duć­nost. Sto­ga ne iz­ne­na­đu­ju me­đu­sob­ne ucje­ne i pod­me­ta­nje kli­po­va ka­da se po­ja­vi mo­gu­ći po­sao. Po­put jav­ne na­ba­ve odo­ra za MUP u vri­jed­nos­ti 215,5 mi­li­ju­na ku­na.

Na­kon obja­ve na­tje­ča­ja oku­pi­la se mom­čad od 16 do­ma­ćih igra­ča. Mno­gi od njih de­set­lje­ći­ma su ši­va­li za MUP. Za ka­pe­ta­na mom­ča­di iz­a­bra­li su Var­teks. Zbog ve­li­kih du­go­va­nja dr­ža­vi Var­teks se ne mo­že sa­mos­tal­no na­tje­ca­ti, ali ima go­le­mo is­kus­tvo i tr­žiš­ni je li­der. Me­đu­tim, ni­je, ka­ko se oče­ki­va­lo, slo­žen mo­za­ik u ko­ji bi se rav­no­prav­no uk­lo­pio po­ten­ci­jal svih 16 igra­ča. Tje­dan pri­je za­vr­š­ni­ce Var­teks je stra­te­ški sa­vez “za kon­ku­ren­tan nas­tup na tr­ži­štu i u pos­tup­ci­ma jav­ne na­ba­ve” po­nu­dio sa­mo Ča­tek­su. U po­sao za MUP uklju­čio je još Hem­co iz Đa­ko­va, ka­žu nam iz­vo­ri iz bran­še, dok je njih 13 is­pa­lo iz mom­ča­di. Ni­su htje­li, tvr­de, bi­ti po­dis­po­ru­či­te­lji ko­ji ne zna­ju ni po ko­joj je ci­je­ni ugo­vo­ren po­je­di­ni ar­tikl. Var­teks, Ča­teks i Hem­co bez Kon­fek­sa, Or­lja­ve, Sla­vo­ni­je, Odje­će te 1. ma­ja, Ga­le­ba, Po­unja i os­ta­lih te­ško da mo­gu u 60 da­na is­po­ru­či­ti 262.018 ko­šu­lja, 259.509 hla­ča, 207.900 ma­ji­ca te 135.300 ko­ma­da do­njeg rub­lja, što je tek dio na­rudž­be. U manj­ku pri­ho­da i go­mi­la­nju mi­nu­sa iz­gub­ljen je osje­ćaj za part­ner­stvo u klas­te­ru ko­ji je ja­mac ra­zvo­ja i oču­va­nja rad­nih mjes­ta, svu­da osim u Hr­vat­skoj. Tu veliki u pra­vi­lu žr­tvu­ju ma­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.