Gal­li­anu an­ti­se­mit­ske uvre­de do­ni­je­le kaz­nu od 6000 eura

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Fran­cu­ski sud pro­gla­sio je bri­tan­sko­ga mod­no­ga kre­ato­ra Joh­na Gal­li­ana kri­vim zbog an­ti­se­mit­skih uvre­da iz­re­če­nih na ra­čun jed­no­ga pa­ra u pa­ri­ško­me ba­ru i osu­dio ga uvjet­no na nov­ča­nu kaz­nu od 6000 eura. Slav­ni kre­ator Gal­li­ano je na­kon afe­re ubr­zo iz­gu­bio čel­no mjes­to kre­ativ­nog di­rek­to­ra mod­ne ku­će Di­or. Pre­ma pre­su­di Gal­li­ano je uvjet­no kaž­njen sa 4000 eura za pr­vi iz­gred po­či­njen 24. ve­lja­če 2011. u jed­no­me ba­ru u Pa­ri­zu te sa 2000 eura uvjet­ne kaz­ne za dru­gi iz­gred po­či­njen 8. lis­to­pa- da 2010. u is­to­me lo­ka­lu. Us­to je du­žan pla­ti­ti je­dan euro od­šte­te žr­tva­ma ko­ji­ma je upu­tio uvre­de dok je bio al­ko­ho­li­zi­ran, ali i tro­ško­ve su­đe­nja udru­ga­ma pro­tiv ra­siz­ma ko­je su bi­le ci­vil­na stra­na u par­ni­ci. Na sud­skom ro­či­štu odr­ža­no­me 22. lip­nja tu­ži­telj­stvo je tra­ži­lo naj­ma­nje 10.000 eura kaz­ne. Pred su­dom je biv­ši kre­ativ­ni di­rek­tor Di­ora priz­nao svo­ju tros­tru­ku ovis­nost: o al­ko­ho­lu, sred­stvi­ma za spa­va­nje i va­li­ju­mu, te je priz­nao da je dva mje­se­ca pro­veo na odvi­ka­va­nju u Ari­zo­ni i Švi­car­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.