Na­po­kon služ­be­no: Agro­kor pre­uzi­ma Ro­to Di­na­mic

Poslovni Dnevnik - - Front Page - DA­NI­JE­LA JO­ZIĆ/VLM

KIvi­ca To­do­rić, vlas­nik Agro­ko­ra, ku­pu­je tvrt­ku s go­diš­njim pro­me­tom od go­to­vo 600 mi­li­ju­na ku­na i do­bi­va ve­le­tr­gov­ca za Ho­Re­Ca ka­nal on­cern Agro­kor je u ko­lo­vo­zu Agen­ci­ji za tr­žiš­no na­tje­ca­nje (AZTN) pri­ja­vio pre­uzi­ma­nje tvrt­ke Ro­to Di­na­mic, ve­le­tr­gov­ca i dis­tri­bu­te­ra al­ko­hol­nih i bez­al­ko­hol­nih pi­ća te os­ta­lih pro­izvo­da za ugos­ti­te­lje. Vi­jest ni­ko­ga u pos­lov­noj za­jed­ni­ci ni­je iz­ne­na­di­la s ob­zi­rom da se o Agro­ko­ro­vom pre­uzi­ma­nju Ro­to gru­pe (u me­đu­vre­me­nu spo­je­ne sa tvrt­kom Al­fa Di­na­mic u Ro­to Di­na­mic) pi­sa­lo pr­vi put još pri­je tri go­di­ne, no iz sa­mog kon­cer­na svo vri­je­me ni­je sti­gla služ­be­na po­t­vr­da. I dok nam je u AZTN-u po­t­vr­đe­no da je pre­uzi­ma­nje pri­jav­lje­no, iz Agro­ko­ra nam je krat­ko po­ru­če­no da ne že­le ni­šta ko­men­ti­ra­ti dok je “ pro­ces u ti­je­ku”.

Ako se pre­gle­da ak­tu­al­no pos­lo­va­nje Ro­to Di­na­mi­ca, Ivi­ca To­do­rić vlas­nik Agro­ko­ra ku­pu­je tvrt­ku sa 315 za­pos­le­ni­ka te s go­diš­njim pro­me­tom od go­to­vo 600 mi­li­ju­na ku­na. No, pre­uzi­ma­nje Ro­to Di­na­mi­ca za Agro­kor je vi­še od kup­nje ‘obič­ne’ tr­go­vač­ke fir­me. Na­ime, iako Agro­kor već u sas­ta­vu Kon­zu­ma, naj­ve­ćeg tr­go­vač­kog lan­ca u Hr­vat­skoj, ima ve­le­pro­da­ju Vel­pro, ak­vi­zi­ci­jom Ro­to Di­na­mi­ca do­bi­va­ju ve­le­tr­gov­ca za Ho­Re­Ca ka­nal (u če­mu se Vel­pro ni­je ja­če po­zi­cio- ni­rao). Kad je u lje­to 2008. go­di­ne po­če­lo pos­tup­no pri­bli­ža­va­nje Ro­to gru­pe i Agro­ko­ra, bio je to sna­žan uda­rac za Gas­tro gru­pu, tvrt­ku u ko­ju je ne­kad bi­lo udru­že­no tri­de­se­tak tr­go­vač­kih fir­mi spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za Ho­Re­Ca ka­nal, me­đu ko­ji­ma je upra­vo Ro­to bio vo­de­ći. Ne sa­mo da je Ro­to iz­a­šao iz Gas­tro gru­pe, već ga je sli­je­di­la i tvrt­ka Al­fa Di­na­mic ko­ja mu je kas­ni­je pri­po­je­na. Da se pos­lo­vi iz­me­đu Ro­to Di­na­mi­ca i Agro­ko­ra za­huk­ta­va­ju bi­lo je jas­no i ka­da su ne­ka­daš­nji za­gre­bač­ki ma­lo­pro­daj­ni objek­ti Al­fa Di­na­mi­ca pre­tvo­re­ni u Kon­zu­me.

Osim to­ga, uz ve­ćin­ske vlas­ni­ke Ro­to gru­pe - bra­ću Jur­ja i Kre­ši­mi­ra Mi­ha­lje­vi­ća, za ko­je su upu­će­ni tvr­di­li da već sje­de u Agro­ko­ru, ne­ka­daš­nji pr­vi čo­vjek Gas­tro gru­pe Đu­ro Horvat pos­tao je u me­đu­vre­me­nu di­rek­tor tvrt­ke Agro­kor vi­na. Suv­las­nik Ro­to Di­na­mi­ca sa 10 pos­tot­nim udje­lom je i Ma­ri­jo Pri­mo­rac, ak­tu­al­ni di­rek­tor tvrt­ke. Za­što je go­di­na­ma tra­ja­la tran­sak­ci­ja iz­me­đu Agro­ko­ra i Ro­ta, os­ta­je ne­jas­no. Upu­će­ni nam ka- žu da nje­zi­nim ko­nač­nim do­vr­šet­kom biv­ši vlas­ni­ci Mi­ha­lje­vi­ći ne­će os­ta­ti u tvrt­ki, no da bi Ma­ri­jo Pri­mo­rac mo­gao i da­lje bi­ti na po­zi­ci­ji di­rek­to­ra Ro­to Di­na­mi­ca. No, s ob­zi­rom da Vel­pro ne pos­lu­je kao za­seb­na tvrt­ka, već pod okri­ljem Kon­zu­ma (oko tre­ći­na od go­diš­njih 12,5 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da im ot­pa­da na ve­le­pro­da­ju), mo­gu­će je da se s vre­me­nom Ro­to Di­na­mic u pot­pu­nos­ti in­kor­po­ri­ra u Kon­zum. Ro­to Di­na­mic naj­ve­ći dio pro­me­ta os­tva­ri na po­dru­čju Za­gre­ba i Kar­lov­ca, sa ten­den­ci­jom ši­re­nja na oba­lu.

To sve, na­rav­no, uko­li­ko AZTN da­de ze­le­no svje­tlo za ovo pre­uzi­ma­nje. Već se go­di­na­ma mo­gu ču­ti kri­ti­ke na pre­ve­li­ki tr­žiš­ni udio Kon­zu­ma. Iz Agro­ko­ra se stal­no bra­ne da nji­hov udio ne pre­la­zi vi­še od 30 pos­to te da je tr­ži­šte, po­go­to­vo kad je u pi­ta­nju ma­lo­pro­da­ja, vr­lo di­na­mič­no.

Bit će za­nim­lji­vo vi­dje­ti od­lu­ku Agen­ci­je te do kak­vih će po­da­ta­ka do­ći u sni­ma­nju tr­ži­šta ve­le­pro­da­je. Ni­je poz­na­to kad će oko ove kon­cen­tra­ci­je bi­ti do­ne­se­na od­lu- ka, no to bi mo­glo bi­ti do kra­ja go­di­ne ili naj­du­lje kroz šest mje­se­ci.

Ka­ko nam j e po­jaš­nje­no u AZTN-u, naj­pri­je se mo­ra upot­pu­ni­ti sva do­ku­men­ta­ci­ja oko Agro­ko­ro­ve pri­ja­ve, a znak da je to go­to­vo je tre­nu­tak ka­da Agen­ci­ja obja­vi jav­ni po­ziv po­du­zet­ni­ci­ma i svi­ma ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni za dos­ta­vu pri­mjed­bi i miš­lje­nja. Rok za to je 10 da­na. Na­kon to­ga po­či­nje te­ći rok od 30 da­na u ko­jem AZTN ocje­nju­je je li ri­ječ o kon­cen­tra­ci­ji ko­ja ima zna­ča­jan uči­nak na tr­ži­šte ili ne.

“Ako se na te­me­lju dos­tav­lje­nih do­ka­za i dru­gih ras­po­lo­ži­vih po­da­ta­ka i saz­na­nja oci­je­ni da uči­nak na tr­ži­šte pos­to­ji, Agen­ci­ja do­no­si za­klju­čak o po­kre­ta­nju pos­tup­ka ocje­ne do­pu­šte­nos­ti kon­cen­tra­ci­je”, po­jaš­nje­no nam je u AZTN-u. Taj pos­tu­pak mo­že tra­ja­ti naj­vi­še tri mje­se­ca i unu­tar to­ga raz­dob­lja do­no­si se ko­nač­no rje­še­nje. Ako je po­čet­na pro­cje­na da ne­ga­tiv­nih uči­na­ka ne­ma, Agen­ci­ja mo­že do­ni­je­ti od­lu­ku i da je kon­cen­tra­ci­ja do­pu­šte­na, dak­le od­mah na tzv. pr­voj ra­zi­ni.

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/PIXSELL

Ivi­ca To­do­rić na­kon tri go­di­ne for­ma­li­zi­ra pre­uzi­ma­nje Ro­to gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.