Ote­li im 1400, a da­ju 100 ku­na

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Za­greb Blok Umi­rov­lje­ni­ci su za­jed­no po­ru­či­li da je naj­a­va o is­pla­ti 100 ku­na umi­rov­lje­ni­ci­ma le­gal­na pljač­ka. Ko­or­di­na­tor Blo­ka Zlat­ko Kla­rić pod­sje­tio je da su mi­ro­vi­ne za­mrz­nu­te dvi­je go­di­ne i sva­kom je umi­rov­lje­ni­ku mje­seč­no za­ki­nu­to 60,7 ku­na, što u dvi­je go­di­ne ko­li­ko ni­je bi­lo us­kla­đi­va­nja mi­ro­vi­ne iz­no­si 1400 ku­na. “Zna­či, ote­li su 1400 ku­na, a pri­je iz­bo­ra bla­go­nak­lo­no da­ju po­ni­ža­va­ju­ćih 100 ku­na”, za­klju­čio je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.