Nit­ko ne priz­na­je da je na­ru­čio 300.000 sad­ni­ca iz Sr­bi­je

La­van­da Iz la­bo­ra­to­ri­ja u Ve­li­koj Pla­ni ka­žu da su ‘do­bi­li oba­vi­jest da ne ta­la­sa­ju’

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

PZbog pri­jet­nji ot­ka­za­na ve­li­ka na­rudž­ba sad­ni­ca la­van­de. Pro­izvo­đa­či de­man­ti­ra­ju za­ni­ma­nje ro­izvo­đa­či la­van­de iz Hr­vat­ske os­ta­li su za­te­če­ni vi­ješ­ću iz Be­ogra­da da je net­ko od njih ot­ka­zao kup­nju 300.000 sad­ni­ca la­van­de od pri­vat­nog la­bo­ra­to­ri­ja prof. dr. Ive Đi­no­vi­ća iz Ve­li­ke Pla­ne zbog na­vod­nih pri­jet­nji, o če­mu je Pos­lov­ni dnev­nik već pi­sao.

U Ve­li­koj Pla­ni pak ni­su htje­li ot­kri­ti “kriv­ca” pa je u re­dak­ci­ju sti­gao od­go­vor ko­ji pot­pi­su­je Ne­boj­ša Đi­no­vić, ko­ji gla­si: “Do­bio sam oba­vi­jest s vr­ha da ne ‘ta­la­sam’.”

Po­šilj­ke za Ja­pan i Ki­nu

Daniel Ćo­rić, je­dan od ve­ćih pro­izvo­đa­ča u Hr­vat­skoj i vlas­nik OPG Ćo­rić po­kraj Pe­tri­nje, ka­že ka­ko “nig­dje u me­di­ji­ma ni­je objav­lje­no tko uvo­zi sad­ni­ce ta­ko da je obič­nim lju­di­ma te­ško uop­će i saz­na­ti ko­me bi tre­ba­li pri­je­ti­ti”. Za­to sma­tra da su “ove glu­pos­ti oko pri­jet­nji s na­ci­onal­nim na­bo­jem kons­truk­ci­je ko­je šte­te pos­lov­noj kli­mi i ote­ža­va­ju pro­boj na sr­p­sko tr­ži­šte ko­je je u po­s­ljed­nje vri­je­me po­če­lo po­ka­zi­va­ti že­lju za go­to­vim pro­izvo­di­ma od hr­vat­ske la­van­de, ulji­ma, koz­me­ti­kom i slič­no.”

U Hr­vat­skoj je tek po­s­ljed­njih de­set go­di­na do­nek­le za­ži­vje­la pro­izvod­nja la­van­de. Po­če­lo se i s pro­izvod­njom go­to­vih pro­izvo­da. Is­kris­ta­li­zi­ra­lo se ne­ko­li­ko tvrt­ki i po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va ko­ja se po­ku­ša­va­ju pro­bi­ti iz­van gra­ni­ce.

U Sr­bi­ji tre­nu­tač­no la­nac pro­da­va­oni­ca ima Aro­ma­ti­ca, brend tvrt­ke Bi­oaro­ma­ti­ca iz Za­gre­ba. Dio asor­ti­ma­na či­ni im i la­van­da, smi­lje, ka­du­lja… Ćo­rić go­vo­ri da su us­pješ­no kro­či­li u Sr­bi­ju te da su za nji­ma kre­nu­li i još ne­ki uz­ga­ji­va­či po­nu­div­ši raz­ne vre­ći­ce la­van­de, pri­rod­ne sa­pu­ne i koz­me­ti­ku. Do­da­je da su glav­ne ba­ri­je­re ne­poz­na­va­nje ta­moš­njeg tr­ži­šta i pre­vi­so­ka ci­je­na ar­ti­ka­la u od­no­su na slič­ne lo­kal­ne.

Una­toč to­me iz­voz je po­ma­lo kre­nuo pa se vre­ći­ce i koz­me­ti­ka hr­vat­skih far­me­ra mo­gu na­ći u po­je­di­nim tr­go­vi­na­ma u Sr­bi­ji, a tre­nu­tač­na si­tu­aci­ja, bo­ji se Ćo­rić, mo­gla bi ote­ža­ti ovaj iona­ko ma­le­ni i osjet­lji­vi ula­zak na su­sjed- no tr­ži­šte. Pe­trinj­ski OPG je sa asor­ti­ma­nom vre­ći­ca, sa­pu­na i koz­me­ti­ke bez kon­zer­van­sa ušao u Slo­ve­ni­ju i Polj­sku, vre­ći­ce pro­da­je i u Grč­koj, a pos­la­li su pr­ve ma­le po­šilj­ke u Ja­pan, Če­šku i Ki­nu.

Ćo­rić ide da­lje i u do­broj na­mje­ri upu­ću­je na is­tar­sku tvrt­ku Svi­jet bi­lja­ka, od­nos­no nji­ho­vu po­druž­ni­cu Agro­far­ma­ci­ju iz Pu­le, ko­ja pre­ma nje­go­vim saz­na­nji­ma ima in­ten­ziv­ne pos­lov­ne kon­tak­te u Sr­bi­ji. Oni su ve­li­ki pro­izvo­đa­či odras­lih sad­ni­ca i ima­li su pla­no­ve za po­di­za­nja čak 600 ha plan­ta­ža u Is­tri, pa su mo­žda i na­ru­či­li sad­ni­ce u Sr­bi­ji. Ka­ko su još ne­ki po­sum­nja­li da je upra­vo ta tvrt­ka po­vuk­la na­rudž­bu iz Ve­li­ke Pla­ne, ot­ku­da je je­di­no sti­gla in­for­ma­ci­ja da je ne­su­đe­ni ku­pac iz Pu­le, di­rek­to­ri­ca Du­brav­ka Or­lić-Baš­lin od­lu­či­la je de­man­ti­ra­ti na­ga­đa­nja.

Ban­ke sto­pi­ra­le

Što se ti­če no­vih na­sa­da ko­je su mis­li­li ima­ti u su­rad­nji s ko­ope­ran­ti­ma, Baš­lin od­go­va­ra da je kri­za sve za­us­ta­vi­la jer lju­di ni­su mo­gli do­bi­ti po­volj­ne kre­di­te. Nit­ko ko­ga smo pi­ta­li ne zna tko bi iz tog po­dru­čja na­ru­čio sad­ni­ce i po­tom ih po­vu­kao.

Ko­li­ko je uop­će pro­izvo­đa­ča la­van­de ne zna­ju toč­no ni u Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri jer oni mo­gu bi­ti re­gis­tri­ra­ni u vi­še dje­lat­nos­ti, rek­la je Ko­ralj­ka Vi­ta­so­vić, dje­lat­ni­ca u žu­pa­nij­skoj ko­mo­ri u Pu­li. Na­rudž­bu su po­rek­li i u tvrt­ka­ma Ok­len i Ma­ri­dea ko­ja se čak i po­vuk­la s tr­ži­šta.

PIXSELL

Ri­jet­ki iz­voz­ni­ci la­van­de u Sr­bi­ju ka­žu da im pri­če s na­ci­onal­nim na­bo­jem sa­mo šte­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.